เเจ้งเปลี่ยนเเปลงที่อยู่ใหม่ มีผลตั้งเเต่วันที่ 1 กันยายน 2555                                                                                                                                                                                       บริการแปล MSDS เอกสาร คู่มือ ข้อกำหนดจาก "ENGLISH" เป็น "ไทย"                                                                                                                                                                                       INHOUSE TRAINING                                                                                                                                                                                       PUBLIC TRAINING
 
 
  ชื่อผู้ใช้ :  
  รหัสผ่าน :    

สมัครด่วน!!! สมาชิกรายปีเพียง 1,000 บาท(ไม่รวม VAT) โดยสมาชิกจะได้รับ
 1. ซีดีกฎหมาย
 2. ข้อมูลสรุปกฎหมาย
 3. ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
 4. สิทธิในการสอบถามปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายหรือระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยผ่านทางเว็บบอร์ด
 
http://www.cabinet.thaigov.go.th
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   
   
 

Free Hit Counters
 
 
 
 
การจัดทำระบบการจัดการ
พลังงาน
แนวทางการจัดทำแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
 แนวทางการจัดทำบันทึก
รายละเอียดตามแบบ ทส.1
และการจัดทำรายงานสรุป
ตามแบบ ทส.2
แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่องระบบการจำแนกและ
การสื่อสารความเป็นอันตราย
ของวัตถุอันตรายที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ. 2555 (GHS) ปรับปรุงข้อมูล 3 ธันวาคม 2556

                       อ่านต่อทั้งหมด >>
 
 
Public Service gallary
 
 
     รวมภาพอุบัติเหตุ
     คลิปความปลอดภัย
 
 
     เล่าสู่กันฟัง
      กฎหมายน่ารู้
 
      เมนูสุขภาพ
      โรคจากการทำงาน
      รู้ไว้ใช่ว่า...

 
 
 

 
 
     
กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอาชีวอนามัย กฎหมายความปลอดภัย ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับการตรวจประเมิน กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย และให้บริการ การฝึกอบรม ทางด้าน ISO 9001 ISO 14001 OHSAS/TIS 18001 ISO/TS 16949 ISO 22000 HACCP GMP BRC และ IFS และเป็นที่ปรึกษาด้านระบบคุณภาพ สนใจการอบรมติดต่อได้ที่ สายด่วน 086-375-1811, 086-601-1801  ติดต่อฝ่ายการตลาด 02-4892500-1  แฟกซ์ 02-4892502
 
 • .
 • .
 • .

อัพเดตวันที่  5 กุมภาพันธ์ 2557                                                                   [ กฎหมายฉบับร่าง ]

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
จะเปิดให้ดำเนินการจัดทำรายงานประจำปีความปลอดภัย วันที่ 2 ม.ค. 57 ถึง 28 ก.พ. 57

   
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 ต.ค. 56 เห็นชอบให้กระทรวงอุตสาหกรรม
ขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ออกไปอีก 3 ปี ตั้งแต่ 1 ต.ค. 56
ไปจนถึง 30 ก.ย. 59
2. เห็นชอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี
ให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงานประเภท 2 และ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535 จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2556 ออกไปอีก 3 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ทั้งนี้ ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจชำระคืนค่าธรรมเนียมรายปีให้กับผู้ประกอบการ
ที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้

 


กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหม่

แก้คำผิด กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 [ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๑ ตอนที่๙ ก วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗]

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดคุณลักษณะและระบบการทำงานของเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถสำหรับรถที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

กฎกระทรวง การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556


กฎหมายข้อบัญญัติ / เทศบัญญัติ

เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2556

เทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2556

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (ฉบับที่ 6)

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครปฐม


Environmental & Safety News  (ข่าวสารสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย อาชีวอนามัย)
[อ่านข่าวทั้งหมด]

โรงงานเหม็นปัญหาแก้ไม่ตก
ไฟไหม้ดาดฟ้า รง.ผลิตอิเลคทรอนิคส์ขนาดใหญ่ ในนิคมอุตฯ บางปะอิน
ระทึก! เตาหลอมเหล็กโรงงานระเบิดเจ็บนับสิบ
ไฟไหม้โกดังสินค้าในกรุงปักกิ่ง มีตาย 11 เจ็บ 4 คน


   
คู่มือรายงานความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ตามแบบ บฉ. 4
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   
การจัดทำระบบการจัดการพลังงาน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
   

แนวทางการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ข้อ 5
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

   

แนวทางการจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส.1
และการจัดทำรายงานสรุปตามแบบ ทส.2
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

   

แนวทางดำเนินการตามกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึก
รายละเอียด และรายงาน สรุปผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ออกตามความในมาตรา 80
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

   

แนวทางการบันทึกข้อมูล แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและ
ข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน ของระบบบำบัดน้ำเสียของ
แหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการ
ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)
สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทอุตสาหกรรม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

   

ตัวอย่างการคำนวณหาปริมาณน้ำใช้และน้ำเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์คำนวณ
แทนปริมาณที่วัดได้จริง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

   

ประเด็นคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

   
 
   

 

มุมขำขัน

ครูสมหมาย

วันหนึ่ง ครูสมหมายเรียก ด.ช.สมปองออกมาถามว่า
" ถ้าเธอเดินเรือแล้วเจอพายุ...เธอจาทำยังไง"
ด.ช.สมปองตอบว่า "อ้อ...ผมก็ทิ้งสมอลงไปสิครับ"
"อ้าว...แล้วถ้ามีพายุมาอีกลูกนึงล่ะ...เธอจะทำยังไง" ครูสมหมายถามต่อ
"ผมก็ทิ้งสมอลงไปอีกอันสิครับ" ด.ช.สมปองตอบ
"เอ้า...แล้วถ้ามีพายุมาอีกลูกนึงล่ะ...เธอจะทำยังไงได้อีก" ด.ช.สมปองเงียบไปชั่วครู่
แล้วก็ตอบว่า "ผมก็ทิ้งสมอลงไปอีกอันสิครับ...ง่ายจะตาย" ด.ช.สมปองยืนยันตามเดิม
"บ้าเหรอ...! เธอไปเอาสมอมาจากไหนตั้งหลายอัน..." ด.ช.สมปองตอบย้อนไปว่า
"แล้วครูล่ะครับ...ไปหาพายุมาจากไหนตั้ง 3 ลูกน่ะ"

 

 
 
 
 • รวมหลักสูตรอบรม

หลักสูตร “ทำอย่างไร ไม่ให้หลุดกฎหมาย เรื่อง การขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ การส่งรายงานราชการ การฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนบุคลากร ตามที่กฎหมายบังคับ” (ด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน)
วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคิวทีฟ สวีท สุขุมวิท 23 
[แผนที่]
รายละเอียดเพิ่มเติม / ใบสมัครอบรมคลิกที่นี่
Course outline การอบรม

 

 

 

 

หลักสูตร การบริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ
วันอังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคิวทีฟ สวีท สุขุมวิท 23 
[แผนที่]
รายละเอียดเพิ่มเติม / ใบสมัครอบรมคลิกที่นี่

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร “ทำอย่างไร ไม่ให้หลุดกฎหมาย เรื่อง การขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ การส่งรายงานราชการ การฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนบุคลากร ตามที่กฎหมายบังคับ” (ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพ)
วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ โรงแรมมิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต 
[แผนที่]
รายละเอียดเพิ่มเติม / ใบสมัครอบรมคลิกที่นี่
Course outline การอบรม

 

 

 

 

หลักสูตร การจัดการสารเคมีให้ถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัยกับโรงงาน
วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคิวทีฟ สวีท สุขุมวิท 23 
[แผนที่]
รายละเอียดเพิ่มเติม / ใบสมัครอบรมคลิกที่นี่
Course outline การอบรม

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร การจัดการกับขยะอันตรายและขยะทั่วไปให้ถูกต้องตามกฎหมาย
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคิวทีฟ สวีท สุขุมวิท 23 
[แผนที่]
รายละเอียดเพิ่มเติม / ใบสมัครอบรมคลิกที่นี่
Course outline การอบรม

 

 

 

 

 

หลักสูตร Service Mind กุญแจสู่ความสำเร็จของงานบริการ
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557
เวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคิวทีฟ สวีท สุขุมวิท 23
  [แผนที่]
รายละเอียดเพิ่มเติม / ใบสมัครอบรมคลิกที่นี่

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ทำไม ? ต้องใช้บริการ update กฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กับบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด เพราะคุณจะไม่พลาดเกี่ยวกับการ update กฎหมายใหม่ ๆ ของแต่ละเดือน พร้อมมีการสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เหมือนคุณมีที่ปรึกษาด้านกฎหมายดูแลคุณอย่างใกล้ชิด
 
 
ที่แรกและที่เดียว ที่สรุปสาระสำคัญของกฎหมายเป็นทะเบียนประเมินความสอดคล้องตามระบบ ISO 14001:2004 และ OHSAS 18001/TIS 18001:2007
 
 
รวบรวมกฎหมายและทบทวนความถูกต้องโดยทีมงานผู้ตรวจประเมินภายนอก (CB) ระบบ ISO 14001 และ OHSAS/TIS 18001 ที่มีประสบการณ์ การตรวจประเมินด้านกฎหมายมากกว่า 500 องค์กร
 
 
ด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมแบ่งหมวดหมู่กฎหมายตามมลภาวะ เช่น มลภาวะทางอากาศ, มลภาวะน้ำเสีย, ขยะ ฯลฯ
 
 
ด้านกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แบ่งหมวดหมู่ตามความเสี่ยง เช่น การทำงานในที่อับอากาศ การป้องกันและระงับอัคคีภัย การควบคุมอาคาร ฯลฯ ทำให้ง่ายในการนำกฎหมายไปใช้
 
 
คัดเลือกกฎหมายเฉพาะ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่านโดยหัวหน้าทีมผู้ตรวจประเมินภายนอก (Lead Auditor) และมั่นใจด้ว่าไม่โดน CAR เรื่องกฎหมายไม่ครบ
 
 
จัดทำและสรุปสาระสำคัญโดยทีมที่ปรึกษาทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 
 
 
 
 
กฎหมายในแต่ละเดือนที่ท่านได้รับ จะถูกคัดเลือกที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่านเท่านั้น  (โดยท่านจะเห็นทุกกฎหมายแต่จะมีเครื่องหมาย หน้ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของท่าน)
 
 
แผ่น CD รวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ประจำปี 2555 ฟรีพร้อมจัดส่งให้ถึงที่
 
 
สามารถรับข้อมูลสรุป กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ที่ท่านจะเข้าใจเนื้อหาและวิธีปฏิบัติให้สอด คล้องได้อย่างละเอียด ทุกเดือน โดยสามารถ
นำไปใช้ในการประเมินความสอดคล้องของกฎหมายตามระบบ ISO 14001:2004
และ OHSAS 18001:2007 ได้ทันที
 
 
ท่านจะได้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ที่น่าสนใจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ update ทุกเดือน รวมถึงข่าวสารของระบบการจัดการด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เสมือนมี ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ อยู่เคียงข้างท่านตลอดเวลา
 
 
ท่านจะได้สิทธิพิเศษ (VIP) ในการสอบถาม ปัญหาคาใจ เกี่ยวกับกฎหมาย หรือ ระบบการจัดการ
ด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผ่านทาง web board
โดยจะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากทีมงาน Lead Auditor และที่ปรึกษา มาตอบคำถาม
ให้ท่านเข้าใจอย่างชัดเจน ด้วยความรวดเร็ว ทันใจ
 
 
 
 
ท่านสามารถชำระเงินค่าสมาชิก ราคา 1,070 บาท ต่อปี (ราคานี้รวม VAT 7%)
เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รบกวนแจ้ง ข้อมูลต่อไปนี้ ใบนำฝาก Pay-in Slip  หรือหลักฐานการนำฝาก จากธนาคาร ว่าได้ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว  เขียน ชื่อ-นามสกุล  ชื่อผู้ใช้ (user name) ที่ใช้สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ และแฟกซ์มาที่ 02-4892502 หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่าเป็น สมาชิกของเว็บไซต์โดย สมบูรณ์ผ่านทาง E-mail และสามารถเข้าใช้งาน เว็บไซต์ได้ทันที
............................................................................................................................................................
ชื่อบัญชี    บริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
ธนาคาร    ไทยพาณิชย์
สาขา        ย่อยเทสโก้ โลตัส เพชรเกษม 81
บัญชี       ออมทรัพย์
เลขที่       401-239834-6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
 
 
 
หลักสูตรที่น่าสนใจ
 
 • การจัดสารเคมี และวัตถุอันตรายให้สอด
  คล้องกับกฎหมายและปลอดภัยกับโรงงาน
 •  
 • การจัดการกับขยะอันตรายและ
  ขยะทั่วไปให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 •  
 • ติวเข้ม เพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะ ตามหลักสูตรความปลอดภัย การเก็บรักษา
  วัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  กำหนด
 •  
 • “ทำอย่างไร ไม่ให้หลุดกฎหมาย เรื่อง การขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ การส่งรายงานราชการ การฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนบุคลากร ตามที่กฎหมายบังคับ” (ด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน)
 •  
 • หลักสูตร “ทำอย่างไร ไม่ให้หลุดกฎหมาย เรื่อง การขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ การส่งรายงานราชการ การฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนบุคลากร ตามที่กฎหมายบังคับ” (ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพ) 
 •    
   
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
  แรงงาน เรื่องกำหนดมาตรฐานเครื่องดับ
  เพลิงแบบ เคลื่อนย้ายได้
 •  
 • ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
  แรงงาน เรื่องกำหนดแบบรายงานผลการ
  ฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
 •  
 • สถานประกอบการต้องยื่นแบบ คร 11  (แบบรายงานสภาพการจ้างและสภาพ
  การทำงาน ปี 2555)
   อ่านรายละเอียด++
 •  
 • ขยายเวลาลดเงินสมทบประกันสังคม
  ปี 2556
  อ่านรายละเอียด++
 •  
 • สำนักงานประกันสังคมแจ้งผู้ประกันตน ยื่นเปลี่ยนโรงพยาบาลได้ ตั้งแต่วันที่
  2 มกราคม – 29 มีนาคม 2556 นี้  

  อ่านรายละเอียด++
 •  
 • รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมปี 2556 แยกตามจังหวัด อ่านรายละเอียด++
 •  
     
   
    download แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่นี่
     
   
   
 • ต้องการรับข้อมูลข่าวสารคลิกที่นี่
 •    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
   
  Copyright © 2009 AIM Consultant Co., Ltd. All rights reserved.