เเจ้งเปลี่ยนเเปลงที่อยู่ใหม่ มีผลตั้งเเต่วันที่ 1 กันยายน 2555                                                                                                                                                                                       บริการแปล MSDS เอกสาร คู่มือ ข้อกำหนดจาก "ENGLISH" เป็น "ไทย"                                                                                                                                                                                       INHOUSE TRAINING                                                                                                                                                                                       PUBLIC TRAINING
 
 
 
อาชีวอนามัย
    ค้นหา :         หมวดกฎหมาย       หน่วยงาน  
บริหารและจัดการ
ด้านความปลอดภัย
สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน
การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
ความปลอดภัย
เขตก่อสร้าง
ปฏิบัติงานเกี่ยว
กับเครื่องจักร
การทำงานใน
ที่อับอากาศ
ความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟ้า
การตรวจ
สุขภาพลูกจ้าง
สวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ
อัตราน้ำหนักที่
ให้ลูกจ้างทำงาน
เขตปลอดบุหรี่
ยุทธภัณฑ์
รังสี
การควบคุมอาคาร
การประเมิน
ความเสี่ยง
   
รถพยาบาล
   
หมวดการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
กฎหมาย
ของท่าน
หัวข้อกฎหมาย
วันที่ประกาศลง
ราชกิจจานุเบกษา
กฎหมาย
ฉบับเต็ม
สรุปสาระ
สำคัญ
ไฟล์
นำเสนอ
หมวดการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้กู้ยืมเงิน กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
4/11/2556  
 
ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรเงิน กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
12/9/2556  
 
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2556
27/8/2556  
 
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้เงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุนการขอเงินช่วยเหลือและเงินอุดหนุน การอนุมัติเงินทดรองจ่าย การขอเงินทดรองจ่าย การให้กู้ยืมเงิน และการชำระเงินคืนแก่กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงน พ.ศ. 2556
25/7/2556  
 
ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2556
25/7/2556  
 
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้มาและการพ้นจากตําแหน่ง ของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
12/7/2555    
 
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบตามระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 2)
18/5/2555  
 
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2/5/2555  
 
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ. 2554
30/11/2554  
 
10 
คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 229/2554 เรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินในนิคมอุตสาหกรรม หรือบริเวณท่าเรืออุตสาหกรรม
23/11/2554  
 
11 
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554
27/9/2554  
 
12 
คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
12/9/2554  
 
13 
สรุปการดำเนินการรองรับพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
24/8/2554      
 
14 
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
3/2/2554  
 
15 
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
17/1/2554  
 
16 
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
26/10/2553  
 
17 
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง โรคที่ห้ามทํางานประดาน้ำ พ.ศ. 2553
1/10/2553  
 
18 
ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพ.ศ. 2553
10/8/2553  
 
19 
กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
9/7/2553  
 
20 
ระเบียบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
14/6/2553  
 
21 
ประกาศคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ว่าด้วยรูปแบบและวิธีการแสดงข้อความคำเตือนประกอบภาพสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือภาพสัญลักษณ์ของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2553
27/5/2553  
 
22 
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง แบบการแจ้งการดำเนินการหรือส่งเอกสารตามมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553
17/3/2553  
 
23 
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งการดำเนินการหรือส่ง เอกสารตามมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2553
17/3/2553  
 
24 
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2552
11/6/2552  
 
25 
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย , ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 มีนาคม 2551
28/3/2551    
 
26 
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประกาศ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2549
16/11/2549    
 
27 
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอบรมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ ประกาศ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2549
8/11/2549    
 
28 
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อขึ้นทะเบียน และแจ้งกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ประกาศ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2549
2/11/2549    
 
29 
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการดำเนินงาน ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ เทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ ประกาศ วันที่ 3 ตุลาคม 2549
3/10/2549    
 
30 
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทำงาน และการดำเนินการฝึกอบรม ประกาศ วันที่ 6 กันยายน 2549
6/9/2549    
 
31 
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนลูกจ้าง ประกาศ วันที่ 22 สิงหาคม 2549
22/8/2549    
 
32 
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประกาศ วันที่ 18 สิงหาคม 2549
18/8/2549    
 
33 
กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ลงราชกิจจานุเบกษา วันที่ 21 มิถุนายน 2549
21/6/2549    
 
34 
ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยมาตรฐานหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและการทดสอบการเรียนรู้ในหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
26/9/2548    
 
35 
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ. 2548
10/5/2548    
 
เลือกหมวด  

 
 
Copyright © 2009 AIM Consultant Co., Ltd. All rights reserved.