เเจ้งเปลี่ยนเเปลงที่อยู่ใหม่ มีผลตั้งเเต่วันที่ 1 กันยายน 2555                                                                                                                                                                                       บริการแปล MSDS เอกสาร คู่มือ ข้อกำหนดจาก "ENGLISH" เป็น "ไทย"                                                                                                                                                                                       INHOUSE TRAINING                                                                                                                                                                                       PUBLIC TRAINING
 
 
 
อาชีวอนามัย
    ค้นหา :         หมวดกฎหมาย       หน่วยงาน  
บริหารและจัดการ
ด้านความปลอดภัย
สภาพแวดล้อม
ในการทำงาน
การป้องกันและ
ระงับอัคคีภัย
ความปลอดภัย
เขตก่อสร้าง
ปฏิบัติงานเกี่ยว
กับเครื่องจักร
การทำงานใน
ที่อับอากาศ
ความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟ้า
การตรวจ
สุขภาพลูกจ้าง
สวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ
อัตราน้ำหนักที่
ให้ลูกจ้างทำงาน
เขตปลอดบุหรี่
ยุทธภัณฑ์
รังสี
การควบคุมอาคาร
การประเมิน
ความเสี่ยง
   
รถพยาบาล
   
หมวดการควบคุมอาคาร
กฎหมาย
ของท่าน
หัวข้อกฎหมาย
วันที่ประกาศลง
ราชกิจจานุเบกษา
กฎหมาย
ฉบับเต็ม
สรุปสาระ
สำคัญ
ไฟล์
นำเสนอ
หมวดการควบคุมอาคาร
 
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพื่อเสริมความมั่นคงแข็งแรงของอาคารให้สามารถต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว พ.ศ. 2555
11/12/2555  
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
30/11/2555  
 
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร
2/6/2553  
 
กฎกระทรวง กำหนดอาคารประเภทควบคุมการใช้ พ.ศ.2552
29/10/2552  
 
ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณในการออกแบบอาคารแต่ละระบบการใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ ของอาคารพ.ศ. 2552
28/8/2552  
 
กฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552
20/2/2552  
 
คำสั่งที่ 436/2498เรื่อง อนุญาตให้นายทะเบียนท้องที่กำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาต ว่าด้วยการเก็บรักษาวัตถุระเบิด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 มิถุนายน 2551
10/6/2551    
 
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 367/2544เรื่อง การกำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยการเก็บรักษาดอกไม้เพลิง ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 10 มิถุนายน 2551
10/6/2551    
 
กฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 พฤษภาคม 2551
23/5/2551    
 
10 
กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 20 พฤษภาคม 2551
20/5/2551    
 
11 
กฎกระทรวง กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบ งานออกแบบและคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
30/11/2550    
 
12 
กฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
30/11/2550    
 
13 
กฎกระทรวง กําหนดประเภท ชนิด หรือลักษณะของอาคารที่ ต้องได้รับอนุญาตก่อนการสร้าง หรือดัดแปลงต่อเติมภายในระยะไม่กินสิบห้าเมตรจากเขตทางหลวง พ.ศ. 2550
26/11/2550  
 
14 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 ตุลาคม 2550
16/10/2550    
 
15 
พระราชบัญญัติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 กันยายน 2550
7/9/2550    
 
16 
กฎกระทรวงฉบับที่ 62 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 สิงหาคม 2550
3/8/2550    
 
17 
กฎกระทรวง ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัย ของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการอนุญาตให้ใช้อาคาร เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 กรกฎาคม 2550
18/7/2550    
 
18 
คำสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่102/2550 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่การพิจารณา รายงานผลการตรวจสอบอาคาร และอุปกรณ์ประกอบของอาคาร และออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ให้แก่เจ้าของอาคาร ในนิคมอุตสาหกรรมแทนผู้ว่าการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 11 มิถุนายน 2550
11/6/2550    
 
19 
กฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มีนาคม 2550
26/3/2550    
 
20 
กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 18 มีนาคม 2550
18/3/2550    
 
21 
กฎกระทรวงฉบับที่ 60 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 5 กรกฎาคม 2549
5/7/2549    
 
22 
กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม 2548
29/12/2548    
 
23 
กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 ตุลาคม 2548
25/10/2548    
 
24 
กฎกระทรวง กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 สิงหาคม 2548
19/8/2548    
 
25 
กฎกระทรวงฉบับที่ 58 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2546
13/2/2546    
 
26 
กฎกระทรวงฉบับที่ 57 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 2 สิงหาคม 2544
2/8/2544    
 
27 
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 7 สิงหาคม 2543
7/8/2543    
 
28 
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 28 กรกฎาคม 2543
28/7/2543    
 
29 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 พฤษภาคม 2543
15/5/2543    
 
30 
กฎกระทรวงฉบับที่ 50 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 5 พฤศจิกายน 2540
5/11/2540    
 
31 
กฎกระทรวงฉบับที่ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 กันยายน 2540
29/9/2540    
 
32 
กฎกระทรวงฉบับที่ 47 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 กันยายน 2540
29/9/2540    
 
33 
กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 กันยายน 2540
29/9/2540    
 
34 
ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการก่อสร้าง ดัดแปลง การอนุญาตให้ใช้สถานที่เป็นโรงมหรสพและการต่ออายุใบอนุญาตประจำปี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 ธันวาคม 2539
31/12/2539    
 
35 
พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 กรกฎาคม 2538
17/7/2538    
 
36 
กฎกระทรวงฉบับที่ 41 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 สิงหาคม 2537
31/8/2537    
 
37 
กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 มิถุนายน 2537
13/6/2537    
 
38 
กฎกระทรวงฉบับที่ 39 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 พฤษภาคม 2537
31/5/2537    
 
39 
กฎกระทรวงฉบับที่ 36 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 3 กันยายน 2535
3/9/2535    
 
40 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 มีนาคม 2535
29/3/2535    
 
41 
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535
14/2/2535    
 
42 
กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 กันยายน 2528
26/9/2528    
 
43 
กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 กันยายน 2528
26/9/2528    
 
44 
กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 มีนาคม 2527
22/3/2527    
 
45 
กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) ออตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 16 ธันวาคม 2526
16/12/2526    
 
46 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 8 พฤษภาคม 2522
8/7/2522    
 
47 
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 19 มีนาคม 2522
19/3/2522    
 
เลือกหมวด  

 
 
Copyright © 2009 AIM Consultant Co., Ltd. All rights reserved.