ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
พฤศจิกายน   2564
1 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 พฤศจิกายน 2564 26/11/2564
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤศจิกายน 2564 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555) 18/11/2564
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤศจิกายน 2564 18/11/2564