ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
มีนาคม   2566
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 มีนาคม 2566 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2541) 17/3/2566
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 มีนาคม 2566 17/3/2566
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 มีนาคม 2566 17/3/2566