ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
กรกฎาคม   2565
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 กรกฎาคม 2565 27/7/2565
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 กรกฎาคม 2565 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553) 27/7/2565
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 กรกฎาคม 2565 27/7/2565