ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
มีนาคม   2562
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 มีนาคม 2562 22/3/2562
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 มีนาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554) 22/3/2562
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 มีนาคม 2562 22/3/2562
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืน เรื่อง การรักษาความสะอาดและการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 มีนาคม 2562 22/3/2562
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 มีนาคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติตำบลเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554) 22/3/2562
6 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฉาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 22/3/2562
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจียด เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 มีนาคม 2562 22/3/2562
8 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 มีนาคม 2562 22/3/2562
9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 มีนาคม 2562 18/3/2562
10 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 มีนาคม 2562 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลไผ่ขอดอน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542) 18/3/2562
11 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทองหลาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจานุเบกษา 18 มีนาคม 2562 18/3/2562
12 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งคล้า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 มีนาคม 2562 18/3/2562
13 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มีนาคม 2562 12/3/2562
14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มีนาคม 2562 12/3/2562
15 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มีนาคม 2562 12/3/2562
16 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มีนาคม 2562 (ยกเลิกข้อบังคับตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542) 12/3/2562
17 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มีนาคม 2562 12/3/2562
18 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 12 มีนาคม 2562 12/3/2562
กุมภาพันธ์   2562
19 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553) 28/2/2562
20 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 กุมภาพันธ์ 2562 28/2/2562
21 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ยกเลิก (1) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549 (2) ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสี้ยว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555) 28/2/2562
22 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 กุมภาพันธ์ 2562 28/2/2562
23 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศิลาลอย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 28 กุมภาพันธ์ 2562 28/2/2562
24 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 กุมภาพันธ์ 2562 13/2/2562
25 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 กุมภาพันธ์ 2562 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2541) 13/2/2562
26 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระเสียว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 กุมภาพันธ์ 2562 13/2/2562
27 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 กุมภาพันธ์ 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแห้ง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2547) 13/2/2562
28 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 กุมภาพันธ์ 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548) 13/2/2562
29 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะแก เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 กุมภาพันธ์ 2562 13/2/2562
30 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 กุมภาพันธ์ 2562 11/2/2562
31 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 กุมภาพันธ์ 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า พ.ศ. 2550) 8/2/2562
32 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 กุมภาพันธ์ 2562 (ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2541) 8/2/2562
33 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 กุมภาพันธ์ 2562 8/2/2562
34 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 กุมภาพันธ์ 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556) 8/2/2562
35 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 กุมภาพันธ์ 2562 8/2/2562
36 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กุมภาพันธ์ 2562 4/2/2562
37 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกาหลง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กุมภาพันธ์ 2562 4/2/2562
38 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กุมภาพันธ์ 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552) 4/2/2562
มกราคม   2562
39 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 มกราคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545) 23/1/2562
40 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 มกราคม 2562 23/1/2562
41 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 มกราคม 2562 23/1/2562
42 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 มกราคม 2562 23/1/2562
43 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งผักกูด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 23 มกราคม 2562 23/1/2562
44 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกรัง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 มกราคม 2562 17/1/2562
45 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 มกราคม 2562 17/1/2562
46 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 มกราคม 2562 17/1/2562
47 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 17 มกราคม 2562 17/1/2562
48 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 มกราคม 2562 11/1/2562
49 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 มกราคม 2562 11/1/2562
50 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 มกราคม 2562 11/1/2562
51 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 มกราคม 2562 11/1/2562
52 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 มกราคม 2562 11/1/2562
53 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 มกราคม 2562 11/1/2562
54 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 มกราคม 2562 11/1/2562
55 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 มกราคม 2562 (ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554) 11/1/2562
56 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 มกราคม 2562 (ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554) 11/1/2562
57 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 มกราคม 2562 11/1/2562
58 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 มกราคม 2562 11/1/2562
59 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลานสะแก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 มกราคม 2562 11/1/2562
60 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแควอ้อม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 มกราคม 2562 11/1/2562
61 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 มกราคม 2562 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553) 11/1/2562
ธันวาคม   2561
62 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 ธันวาคม 2561 21/12/2561
63 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งพยอม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 21/12/2561
64 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2561 21/12/2561
65 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งพยอม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมัน บำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2561 21/12/2561
66 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งพยอม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 21/12/2561
67 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำหรุ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 21/12/2561
68 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 21/12/2561
69 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 ธันวาคม 2561 21/12/2561
70 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 ธันวาคม 2561 (ยกเลิกข้อบังคับตำบล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2544 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง) 21/12/2561
71 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 ธันวาคม 2561 21/12/2561
72 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสังข์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552) 21/12/2561
73 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 21/12/2561
74 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 21/12/2561
75 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 21/12/2561
76 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2561 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลหนองแจ้งใหญ่ เรื่อง การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและสิ่งเปรอะเปื้อน พ.ศ. 2550) 21/12/2561
77 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ธันวาคม 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558) 19/12/2561
78 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ธันวาคม 2561 19/12/2561
79 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองละลอก เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ธันวาคม 2561 19/12/2561
80 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ธันวาคม 2561 19/12/2561
81 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ธันวาคม 2561 (ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลเทนมีย์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550) 19/12/2561
82 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ธันวาคม 2561 (ยกเลิกข้อบังคับตำบล เรื่อง ควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรือเป็นอันตรายแก่สุขภาพ พ.ศ. 2541) 19/12/2561
83 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเกวียน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ธันวาคม 2561 19/12/2561
84 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ธันวาคม 2561 19/12/2561
85 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ธันวาคม 2561 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลหนองหัวโพ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542) 19/12/2561
86 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวี เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ธันวาคม 2561 19/12/2561
87 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังแขม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ธันวาคม 2561 19/12/2561
88 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระฆัง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 ธันวาคม 2561 14/12/2561
89 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภารแอ่น เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 ธันวาคม 2561 14/12/2561
90 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 14 ธันวาคม 2561 14/12/2561
91 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 ธันวาคม 2561 13/12/2561
92 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะปราง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 ธันวาคม 2561 13/12/2561
93 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบากเรือ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 ธันวาคม 2561 13/12/2561
94 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 ธันวาคม 2561 13/12/2561
95 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งเปือย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 ธันวาคม 2561 13/12/2561
96 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 ธันวาคม 2561 13/12/2561
97 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 ธันวาคม 2561 11/12/2561
98 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 ธันวาคม 2561 11/12/2561
99 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 ธันวาคม 2561 11/12/2561
100 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 ธันวาคม 2561 11/12/2561
101 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 ธันวาคม 2561 11/12/2561
102 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 ธันวาคม 2561 11/12/2561
103 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิิจจานุเษกษา 11 ธันวาคม 2561 11/12/2561
104 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 ธันวาคม 2561 11/12/2561
105 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 ธันวาคม 2561 11/12/2561
106 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2561 6/12/2561
107 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2561 6/12/2561
108 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกบ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2561 6/12/2561
109 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2561 6/12/2561
110 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2561 6/12/2561
111 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2561 6/12/2561
112 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2561 6/12/2561
113 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2561 6/12/2561
114 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2561 6/12/2561
115 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 ธันวาคม 2561 6/12/2561
116 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ธันวาคม 2561 4/12/2561
117 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนจาน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ธันวาคม 2561 4/12/2561
118 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ธันวาคม 2561 4/12/2561
119 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ธันวาคม 2561 4/12/2561
120 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักทอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ธันวาคม 2561 4/12/2561
121 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ธันวาคม 2561 4/12/2561
122 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ธันวาคม 2561 4/12/2561
123 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 ธันวาคม 2561 4/12/2561
พฤศจิกายน   2561
124 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดประดู่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 พฤศจิกายน 2561 30/11/2561
125 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 พฤศจิกายน 2561 30/11/2561
126 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 พฤศจิกายน 2561 30/11/2561
127 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 พฤศจิกายน 2561 30/11/2561
128 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 พฤศจิกายน 2561 30/11/2561
129 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 พฤศจิกายน 2561 30/11/2561
130 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวหนอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 พฤศจิกายน 2561 30/11/2561
131 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 พฤศจิกายน 2561 22/11/2561
132 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่แบน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 พฤศจิกายน 2561 22/11/2561
133 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 พฤศจิกายน 2561 22/11/2561
134 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 พฤศจิกายน 2561 22/11/2561
135 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 พฤศจิกายน 2561 21/11/2561
136 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 พฤศจิกายน 2561 21/11/2561
137 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 พฤศจิกายน 2561 21/11/2561
138 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 พฤศจิกายน 2561 21/11/2561
139 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 พฤศจิกายน 2561 21/11/2561
140 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางแค เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 พฤศจิกายน 2561 21/11/2561
141 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 21 พฤศจิกายน 2561 21/11/2561
142 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ตะเภา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 พฤศจิกายน 2561 20/11/2561
143 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 พฤศจิกายน 2561 20/11/2561
144 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 พฤศจิกายน 2561 20/11/2561
145 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 พฤศจิกายน 2561 20/11/2561
146 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 พฤศจิกายน 2561 20/11/2561
147 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 พฤศจิกายน 2561 20/11/2561
148 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังชัย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 พฤศจิกายน 2561 20/11/2561
149 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 พฤศจิกายน 2561 20/11/2561
150 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกะเฉด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 พฤศจิกายน 2561 20/11/2561
151 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสามแยก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 พฤศจิกายน 2561 20/11/2561
152 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 20 พฤศจิกายน 2561 20/11/2561
153 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง การเก็บ การขน และกำจัด สิ่งปฏิกูล หรือ มูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 พฤศจิกายน 2561 13/11/2561
154 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 พฤศจิกายน 2561 13/11/2561
155 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำสร้างเที่ยง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 พฤศจิกายน 2561 13/11/2561
156 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 พฤศจิกายน 2561 13/11/2561
157 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 พฤศจิกายน 2561 13/11/2561
158 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้กอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 พฤศจิกายน 2561 13/11/2561
159 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 พฤศจิกายน 2561 13/11/2561
160 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 พฤศจิกายน 2561 13/11/2561
161 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรอื บางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 พฤศจิกายน 2561 13/11/2561
162 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 พฤศจิกายน 2561 13/11/2561
163 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤศจิกายน 2561 2/11/2561
164 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดสระ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤศจิกายน 2561 2/11/2561
165 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤศจิกายน 2561 2/11/2561
166 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤศจิกายน 2561 2/11/2561
167 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหรัง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤศจิกายน 2561 2/11/2561
168 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤศจิกายน 2561 2/11/2561
169 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโคน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤศจิกายน 2561 2/11/2561
170 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลและ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤศจิกายน 2561 2/11/2561
ตุลาคม   2561
171 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 ตุลาคม 2561 31/10/2561
172 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 ตุลาคม 2561 26/10/2561
173 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 ตุลาคม 2561 26/10/2561
174 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 ตุลาคม 2561 26/10/2561
175 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 ตุลาคม 2561 26/10/2561
176 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดินอุดม เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 ตุลาคม 2561 26/10/2561
177 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 26 ตุลาคม 2561 26/10/2561
178 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2561 19/10/2561
179 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2561 19/10/2561
180 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสามพาด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2561 19/10/2561
181 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2561 19/10/2561
182 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2561 19/10/2561
183 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2561 19/10/2561
184 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านศรีสุข เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 ตุลาคม 2561 19/10/2561
185 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2561 (ยกเลิกข้อบังคับตําบลไม้ฝาด เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2546) 9/10/2561
186 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2561 9/10/2561
187 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาโหย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2561 9/10/2561
188 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 ตุลาคม 2561 2/10/2561
189 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2561 2/10/2561
กันยายน   2561
190 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กันยายน 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544) 25/9/2561
191 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กันยายน 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25พฤษภาคม 2560) 25/9/2561
192 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กันยายน 2561 25/9/2561
193 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กันยายน 2561 25/9/2561
194 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับกฤชใต้ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 กันยายน 2561 25/9/2561
195 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กันยายน 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549) 19/9/2561
196 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กันยายน 2561 19/9/2561
197 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวทอง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กันยายน 2561 19/9/2561
198 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 19/9/2561
199 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผือฮี เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 19 กันยายน 2561 19/9/2561
200 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ควบคุมการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 กันยายน 2561 10/9/2561
201 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 กันยายน 2561 10/9/2561
202 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 10 กันยายน 2561 10/9/2561
สิงหาคม   2561
203 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 31/8/2561
204 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด เรื่อง ควบคุมการค้าซึ่งเป็นกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลระโนด พ.ศ. 2557) 31/8/2561
205 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด เรื่อง การเก็บ ขนและกำจัดมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2561 (ยกเลิกบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2558) 31/8/2561
206 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2561 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลอ่างทอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542) 31/8/2561
207 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2561 31/8/2561
208 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2561 31/8/2561
209 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 สิงหาคม 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2553) 31/8/2561
210 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2549) 22/8/2561
211 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 สิงหาคม 2561 22/8/2561
212 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมสวัสดิ์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552) 22/8/2561
213 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 สิงหาคม 2561 22/8/2561
214 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 สิงหาคม 2561 22/8/2561
215 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมอทอด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 สิงหาคม 2561 22/8/2561
216 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติตำบลสระสี่มุม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554 ) 22/8/2561
217 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 สิงหาคม 2561 8/8/2561
218 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลี่ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 สิงหาคม 2561 8/8/2561
219 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2561 8/8/2561
220 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 สิงหาคม 2561 8/8/2561
221 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 8/8/2561
222 ข้อบัญญัติองค์การบริหารตำบลหัวช้าง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 สิงหาคม 2561 8/8/2561
223 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไผ่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 สิงหาคม 2561 8/8/2561
224 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 สิงหาคม 2561 8/8/2561
225 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 สิงหาคม 2561 8/8/2561
226 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 สิงหาคม 2561 8/8/2561
227 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 (ยกเลิก ข้อบังคับตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2542 ) 8/8/2561
228 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 สิงหาคม 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2549) 1/8/2561
229 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 สิงหาคม 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติ 2 ฉบับ) 1/8/2561
230 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 1/8/2561
231 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 สิงหาคม 2561 1/8/2561
232 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 สิงหาคม 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติตำบลท้ายสำเภา เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2547) 1/8/2561
233 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางช้าย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 สิงหาคม 2561 1/8/2561
234 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 1 สิงหาคม 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแมด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550) 1/8/2561
235 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางนา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 1/8/2561
กรกฎาคม   2561
236 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลเขาซก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2543 และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาซก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2549) 16/7/2561
237 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 กรกฎาคม 2561 (ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549) 16/7/2561
238 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ขะนิง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 กรกฎาคม 2561 16/7/2561
239 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 กรกฎาคม 2561 16/7/2561
240 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 กรกฎาคม 2561 16/7/2561
241 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 กรกฎาคม 2561 16/7/2561
242 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 กรกฎาคม 2561 16/7/2561
243 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าประดู่ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 กรกฎาคม 2561 16/7/2561
244 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2561 11/7/2561
245 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลโนนสะอาด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 กรกฎาคม 2561 11/7/2561
246 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2561 11/7/2561
247 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลร่องฟอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 กรกฎาคม 2561 11/7/2561
248 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 กรกฎาคม 2561 11/7/2561
249 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสะอาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 กรกฎาคม 2561 11/7/2561
250 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2561 (ยกเลิกข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ. 2541) 4/7/2561
251 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2561 4/7/2561
252 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2561 4/7/2561
253 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2561 4/7/2561
254 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2551 และข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การกำจัดมูลฝอย พ.ศ. 2551) 4/7/2561
255 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2561 4/7/2561
256 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2561 4/7/2561
257 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2561 4/7/2561
258 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2561 4/7/2561
259 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2561 ( ยกเลิกข้อบัญญัติตำบลท่าทราย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2541) 4/7/2561
260 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2561 4/7/2561
261 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 กรกฎาคม 2561 4/7/2561
มิถุนายน   2561
262 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสนชาติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 22/6/2561
263 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 22/6/2561
264 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเปรง ว่าด้วยเรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2554) 22/6/2561
265 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 22/6/2561
266 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางพรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 22/6/2561
267 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสนชาติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 22/6/2561
268 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ( ยกเลิกข้อบังคับตำบลวังเพลิง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2545) 22/6/2561
269 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 22/6/2561
270 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 22/6/2561
271 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะจรเข้น้อย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 22/6/2561
272 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 22/6/2561
273 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ เรื่อง การควบคุมกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 22/6/2561
274 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 22/6/2561
275 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 22/6/2561
276 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 มิถุนายน 2561 22/6/2561
277 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล เรื่อง การกำจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2550) 8/6/2561
278 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2561 8/6/2561
279 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระโนด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2561 8/6/2561
280 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2561 8/6/2561
281 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาขาว เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2561 8/6/2561
282 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2561 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลรางพิกุล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2541) 8/6/2561
283 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2561 8/6/2561
284 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2561 8/6/2561
285 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งแก้ว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2561 8/6/2561
286 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2550) 8/6/2561
287 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด เรื่อง การควบคุมกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2550) 8/6/2561
288 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 มิถุนายน 2561 8/6/2561
289 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 9 มิถุนายน 2561 8/6/2561
290 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน เรื่อง การจัดการ มูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
291 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุบังพวน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
292 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุบังพวน เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
293 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 (ยกเลิกยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ พ.ศ. 2547) 4/6/2561
294 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองปาง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองปาง เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย องค์การบริหารส่วนตําบลคลองปาง พ.ศ. 2550) 4/6/2561
295 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุบังพวน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลพระธาตุบังพวน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2557) 4/6/2561
296 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
297 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าน้อย เรื่อง การควบคุมกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2551) 4/6/2561
298 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ เรื่อง การจำกัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์ เรื่อง การกำจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558) 4/6/2561
299 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเตี้ย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
300 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตาลเตี้ย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
301 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวดง เรื่อง การควบคุมกิจการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558) 4/6/2561
302 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
303 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5046 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำมันหอมระเหย - การทดสอบหาดัชนีหักเห ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
304 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
305 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง เรื่อง การควบคุมการจัด เก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
306 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
307 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
308 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็ญ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
309 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาม่วง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 มิถุนายน 2561 4/6/2561
พฤษภาคม   2561
310 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2561 (ยกเลิกข้อบังคับตำบลวังชมภู เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2540) 18/5/2561
311 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2561 18/5/2561
312 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแพ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2561 18/5/2561
313 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2561 18/5/2561
314 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา เรื่อง การติดตั้ง บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2561 18/5/2561
315 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง เรื่อง การควบคุม กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2561 18/5/2561
316 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัฒนานคร เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2561 18/5/2561
317 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2561 18/5/2561
318 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับทัน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2561 18/5/2561
319 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก เรื่อง การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2561 18/5/2561
320 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโค้งยาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2561 18/5/2561
321 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับทัน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2561 18/5/2561
322 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤษภาคม 2561 2/5/2561
323 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤษภาคม 2561 2/5/2561
324 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤษภาคม 2561 2/5/2561
325 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤษภาคม 2561 2/5/2561
326 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤษภาคม 2561 2/5/2561
327 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปางตาไว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤษภาคม 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลปางตาไวว่าด้วยการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2550) 2/5/2561
328 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤษภาคม 2561 2/5/2561
329 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤษภาคม 2561 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลทับใต้ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552) 2/5/2561
330 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤษภาคม 2561 2/5/2561
มิถุนายน   2559
331 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลศาลายา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2559 13/6/2559
332 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 8/6/2559
333 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 8/6/2559
334 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 8/6/2559
335 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 8/6/2559
336 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 8/6/2559
337 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 8/6/2559
338 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 8/6/2559
339 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 8/6/2559
340 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์วงศ์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 8/6/2559
341 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์วงศ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 8/6/2559
342 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคราย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 8/6/2559
343 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคราย เรื่อง การประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 8/6/2559
344 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 8/6/2559
345 กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 6/6/2559
พฤษภาคม   2559
346 กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดน่าน พ.ศ. 2559 27/5/2559
347 กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2559 27/5/2559
348 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 17/5/2559
349 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจิกเทิง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 17/5/2559
350 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 17/5/2559
351 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขุม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2559 17/5/2559
352 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยเหนือ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 17/5/2559
353 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 17/5/2559
354 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 17/5/2559
355 กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2559 12/5/2559
เมษายน   2559
356 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพะเยา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2559 25/4/2559
ธันวาคม   2558
357 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 8/12/2558
พฤศจิกายน   2558
358 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2557 12/11/2558
359 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 10/11/2558
360 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 10/11/2558      
361 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 10/11/2558
362 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2558 10/11/2558
363 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 10/11/2558
364 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 10/11/2558
กรกฎาคม   2558
365 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2558 17/7/2558
ตุลาคม   2557
366 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี 20/10/2557
กันยายน   2557
367 ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำเครื่องหมายแสดงในบริเวณเขตระบบการขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวทางท่อ พ.ศ. 2557 8/9/2557
กรกฎาคม   2557
368 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยพ.ศ. 2557 31/7/2557
369 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 24/7/2557
370 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อน เรื่อง การเก็บ การขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2557 24/7/2557
371 ระเบียบกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ว่าด้วยการออกใบอนุญาตนำแร่เข้าในราชอาณาจักร ส่งแร่ออกนอกราชอาณาจักร และการดำเนินการเกี่ยวกับแร่ที่นำเข้าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 24/7/2557
372 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหอมเกร็ด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 10/7/2557
373 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557 2/7/2557
มิถุนายน   2557
374 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 19/6/2557
375 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 19/6/2557
376 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกอก เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 13/6/2557
377 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุขาม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 13/6/2557
378 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 13/6/2557
379 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 13/6/2557
380 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 13/6/2557
381 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 13/6/2557
382 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 13/6/2557
383 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 13/6/2557
384 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557 6/6/2557
385 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 5/6/2557
386 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคำโตนด เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 5/6/2557
387 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาดทอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 4/6/2557
พฤษภาคม   2557
388 เทศบัญญัติเทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2557 30/5/2557
389 เทศบัญญัติเทศบาลตําบลเมืองใหม่โคกกรวด เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่ บางส่วนของเทศบาลตําบลเมืองใหม่โคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2557 30/5/2557
390 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตาอ็อง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2557 30/5/2557
391 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในเขตองค์ การบริหารส่วนตําบลบ้านเกาะ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2557 30/5/2557
392 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2557 27/5/2557
393 เทศบัญญัติเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลนครนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2557 27/5/2557
394 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะศาลพระ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2556 27/5/2557
395 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน เรื่อง การควบคมุกิจการที่เป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ พ.ศ. 2555 22/5/2557
396 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวปุ้น เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 22/5/2557
397 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสุขไพบูลย์ เรื่อง การควบคมุกิจการที่เป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ พ.ศ. 2556 22/5/2557
398 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดขนุน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 22/5/2557
เมษายน   2557
399 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแคราย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ. 2557 30/4/2557
400 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลร่อนทอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 30/4/2557
401 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 25/4/2557
402 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 25/4/2557
403 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2556 24/4/2557
404 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 24/4/2557
405 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 24/4/2557
406 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2557 23/4/2557
407 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2557 1/4/2557
มีนาคม   2557
408 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 31/3/2557
409 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 31/3/2557
410 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556 28/3/2557
411 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพะวง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 28/3/2557
412 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาสาร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2557 28/3/2557
413 เทศบัญญัติเทศบาลนครนนทบุรี เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2557 28/3/2557
414 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 27/3/2557
415 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2555 27/3/2557
416 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2557 21/3/2557
417 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2556 17/3/2557
418 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2556 14/3/2557
419 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 13/3/2557
420 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 13/3/2557
421 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังบาล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ 2554 13/3/2557
422 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555 13/3/2557
423 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสิงโตทอง เรื่อง การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัด พ.ศ. 2556 11/3/2557
424 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองอู่ตะเภา เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตําบลคลองอู่ตะเภา อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2556 11/3/2557
425 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) 11/3/2557
426 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 11/3/2557
427 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 7/3/2557
428 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 6/3/2557
429 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคลองจุกกระเฌอ เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลคลองจุกกระเฌอ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556 4/3/2557
กุมภาพันธ์   2557
430 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองหนองคาย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2557 28/2/2557
431 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลธงชัยเหนือ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 28/2/2557
432 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2556 28/2/2557
433 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2557 26/2/2557
434 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขนุน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 26/2/2557
435 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเคียน เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยพ.ศ. 2556 25/2/2557
436 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอโค อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2556 25/2/2557
437 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 24/2/2557
438 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 24/2/2557
439 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 24/2/2557
440 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2556 13/2/2557
441 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2556 13/2/2557
442 ขอบัญญัติ ตําบลองคการบริหารสวนตําบลทาไห เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2556 13/2/2557
443 ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง เรื่อง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2556 13/2/2557
444 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 12/2/2557
445 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2557 6/2/2557
446 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมสมุทรปราการ พ.ศ. 2557 5/2/2557
มกราคม   2557
447 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 30/1/2557
448 เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลนครระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2556 29/1/2557
449 เทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2556 29/1/2557
450 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครปฐม 28/1/2557
451 ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (ฉบับที่ 6) 28/1/2557
452 กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ จังหวัดยโสธร พ.ศ. 2557 24/1/2557
453 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2556 23/1/2557
454 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2556 20/1/2557
455 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 20/1/2557
456 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 20/1/2557
457 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย พ.ศ. 2556 20/1/2557
458 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556 20/1/2557
459 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556 8/1/2557
460 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2556 8/1/2557
461 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 7/1/2557
462 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนท่าขอนยาง - ขามเรียง จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2556 2/1/2557
463 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555 2/1/2557
464 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2555 2/1/2557
ธันวาคม   2556
465 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556 30/12/2556
466 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองตาก เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก พ.ศ. 2556 30/12/2556
467 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับมอญ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 26/12/2556
468 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 26/12/2556
469 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับมอญ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2556 26/12/2556
470 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับมอญ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 26/12/2556
471 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเขาเจียก เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2556 23/12/2556
472 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนราธิวาส พ.ศ. 2556 20/12/2556
473 พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2556 19/12/2556
474 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2556 19/12/2556
475 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2556 19/12/2556
476 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2556 16/12/2556
477 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าช้าง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2556 16/12/2556
478 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 12/12/2556
479 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 12/12/2556
480 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดพิษณุโลก 6/12/2556
481 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2556 4/12/2556
พฤศจิกายน   2556
482 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนห้วยข้าวก่ำ จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2556 29/11/2556
483 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556 29/11/2556
484 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 28/11/2556
485 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 28/11/2556
486 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 28/11/2556
487 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองเสนา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในเขตเทศบาลเมืองเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556 26/11/2556
488 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556 25/11/2556
489 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2556 22/11/2556
490 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลสันป่าม่วง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2556 22/11/2556
491 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 22/11/2556
492 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2556 20/11/2556
493 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา พ.ศ. 2556 20/11/2556
494 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2556 18/11/2556
495 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2556 18/11/2556
496 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2556 14/11/2556
497 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 14/11/2556
498 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 12/11/2556
499 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2556 12/11/2556
500 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2556 12/11/2556
501 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางใบไม้ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 12/11/2556
502 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดจันทบุรี 4/11/2556
503 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพนมสารคาม - เกาะขนุน จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556 1/11/2556
ตุลาคม   2556
504 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2556 31/10/2556
505 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนลาดใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2556 25/10/2556
506 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพระเพลิง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 24/10/2556
507 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 24/10/2556
508 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2556 24/10/2556
509 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบึงเนียม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2556 24/10/2556
510 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพุเตย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 24/10/2556
511 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 24/10/2556
512 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 14/10/2556
513 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2556 14/10/2556
514 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 14/10/2556
515 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองชุมเห็ด เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลเมืองชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ พ.ศ. 2556 14/10/2556
516 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 10/10/2556
517 แก้คำผิด กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 9/10/2556
518 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองพัทลุง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2556 4/10/2556
519 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การกำหนดอัตราความเข้มข้นในแต่ละสูตรของวัตถุอันตรายที่รับขึ้นทะเบียน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2556 4/10/2556
520 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหัวกุญแจ-หนองไผ่แก้ว จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2556 4/10/2556
521 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2556 4/10/2556
522 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านสาง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่ เขตเทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2556 4/10/2556
523 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป 3/10/2556
524 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 3/10/2556
กันยายน   2556
525 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2556 27/9/2556
526 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ. 2556 27/9/2556
527 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556 27/9/2556
528 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางโขมด เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2556 25/9/2556
529 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อรัง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2556 25/9/2556
530 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เรื่อง การเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. 2556 25/9/2556
531 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2556 25/9/2556
532 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2556 25/9/2556
533 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2556 23/9/2556
534 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระแสบน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 23/9/2556
535 พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2556 20/9/2556
536 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพญาขัน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2556 19/9/2556
537 พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2556 12/9/2556
538 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง พ.ศ. 2556 12/9/2556
539 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดตราด พ.ศ. 2556 10/9/2556
สิงหาคม   2556
540 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 30/8/2556
541 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางโทรัด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 29/8/2556
542 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2556 29/8/2556
543 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลมุก เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในเขตเทศบาลตำบลมุก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2556 29/8/2556
544 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2556 29/8/2556
545 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่ามิหรำ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2556 27/8/2556
546 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดเหนือ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 26/8/2556
547 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 26/8/2556
548 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2556 26/8/2556
549 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 26/8/2556
550 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 26/8/2556
551 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2556 26/8/2556
552 ข้อบัญญัติองค์การส่วนตำบลแม่หละ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 26/8/2556
553 เทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2556 22/8/2556
554 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกะรน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2556 22/8/2556
555 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 21/8/2556
556 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 21/8/2556
557 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2556 21/8/2556
558 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางนมโค เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2556 20/8/2556
559 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 15/8/2556
560 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2556 14/8/2556
561 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในเขตพื้นที่บางส่วนของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2556 14/8/2556
562 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พ.ศ. 2556 14/8/2556
563 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 8/8/2556
564 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2556 7/8/2556
565 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553 7/8/2556
566 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพ.ศ. 2555 7/8/2556
567 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556 2/8/2556
568 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพะตง - พังลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2556 2/8/2556
กรกฎาคม   2556
569 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอำนาจเจริญ พ.ศ. 2555 31/7/2556
570 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2554 30/7/2556
571 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำคอก เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2556 25/7/2556
572 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2556 25/7/2556
573 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2556 19/7/2556
574 กฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2556 19/7/2556
575 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2556 17/7/2556
576 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกไข่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2555 15/7/2556
577 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนนาน้อย จังหวัดน่าน พ.ศ. 2556 9/7/2556
578 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2556 9/7/2556
579 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลเมืองไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2556 8/7/2556
580 แก้คําผิด ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่ มีความเป็นกรดต่ำ และชนิดที่ปรับกรด ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป 8/7/2556
581 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 8/7/2556
582 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโพนงาม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 8/7/2556
583 กฎกระทรวง ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2556 5/7/2556
584 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนกลาง จังหวัดน่าน พ.ศ. 2556 5/7/2556
585 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 4/7/2556
586 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 4/7/2556
587 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2556 4/7/2556
588 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 4/7/2556
589 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พ.ศ.2555 2/7/2556
มิถุนายน   2556
590 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2556 28/6/2556
591 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2556 26/6/2556
592 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนแม่จัน - สันทราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2555 25/6/2556
593 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2556 25/6/2556
594 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าลาน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2556 21/6/2556
595 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 20/6/2556
596 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2556 20/6/2556
597 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลงเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 13/6/2556
598 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2556 6/6/2556
599 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2556 4/6/2556
600 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 3/6/2556
พฤษภาคม   2556
601 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556 31/5/2556
602 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 30/5/2556
603 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระพังลาน เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 30/5/2556
604 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดยะลา พ.ศ. 2555 29/5/2556
605 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555 29/5/2556
606 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2556 29/5/2556
607 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข่า เรื่อง การควบคุมไฟป่าและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. 2556 23/5/2556
608 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองชุมแพ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2556 23/5/2556
609 กฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2555 21/5/2556
610 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2556 17/5/2556
611 พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2556 17/5/2556
612 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 16/5/2556
613 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ 7/5/2556
614 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดราชบุรี 7/5/2556
615 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 7/5/2556
616 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2555 3/5/2556
เมษายน   2556
617 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พ.ศ. 2555 19/4/2556
618 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา พ.ศ. 2555 19/4/2556
619 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอนไก่ดี เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2555 19/4/2556
620 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะคร้อ เรื่อง การควบคุมกิจการทีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2556 11/4/2556
621 เทศบัญญัติตำบลหนองหอย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2556 9/4/2556
622 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางศรีเมือง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน การใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลเมืองบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2556 5/4/2556
623 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555 5/4/2556
624 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในเขตเทศบาลตำบลบ้านบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555 5/4/2556
625 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2556 5/4/2556
626 กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลดู่ใต้ ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน และตำบลท่าน้าว ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พ.ศ. 2556 3/4/2556
627 คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 369/2556 เรื่อง มอบอำนาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 1/4/2556
628 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. 2556 1/4/2556
มีนาคม   2556
629 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 22/3/2556
630 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเลน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555 18/3/2556
631 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 14/3/2556
632 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2555 14/3/2556
633 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่องใน เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2554 14/3/2556
634 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปลวกแดง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2555 14/3/2556
635 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลหอไกร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาคาบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2555 12/3/2556
636 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวันยาว เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555 11/3/2556
637 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนางาม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2556 11/3/2556
638 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2556 11/3/2556
639 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทกลุ่ม บริการสุขภาพ พ.ศ. 2555 11/3/2556
640 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตราย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 7/3/2556
641 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2556 6/3/2556
642 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555 1/3/2556
643 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2556 1/3/2556
กุมภาพันธ์   2556
644 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองขลุง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555 26/2/2556
645 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดนครนายก 26/2/2556
646 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาน้อย เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555 22/2/2556
647 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2555 20/2/2556
648 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2555 20/2/2556
649 เทศบัญญัติตำบลเนินมะกอก เรื่อง กำหนดบริวเณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2555 15/2/2556
650 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555 15/2/2556
651 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อำเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2555 15/2/2556
652 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองนครพนม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2555 14/2/2556
653 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2555 8/2/2556
654 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2556 8/2/2556
655 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555 8/2/2556
656 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพิมลราช เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 8/2/2556
มกราคม   2556
657 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลผือใหญ่ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย พ.ศ. 2555 31/1/2556
658 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2555 31/1/2556
659 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 31/1/2556
660 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2555 31/1/2556
661 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตองค์การบริหารส่วนบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555 29/1/2556
662 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555 28/1/2556
663 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 28/1/2556
664 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาแดง เรื่อง การเก็บ ขน และการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555 28/1/2556
665 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 28/1/2556
666 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2555 25/1/2556
667 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลวังศาลา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2555 25/1/2556
668 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555 23/1/2556
669 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเกวียนหัก เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2555 23/1/2556
670 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลพันดุง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555 11/1/2556
671 เทศบัญญัติเทศบาลเสาธงหิน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในเขตเทศบาลตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555 11/1/2556
672 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555 10/1/2556
673 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางใหญ่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555 7/1/2556
674 ข้อบัญญัติองค์กรบริหารส่วนตำบลควนขัน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลควนขัน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล พ.ศ. 2555 4/1/2556
675 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลซึ้ง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 4/1/2556
676 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมอทอด เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 3/1/2556
677 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555 3/1/2556
ธันวาคม   2555
678 เทศบัญญัติเทศบาลนครอ้อมน้อย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2555 26/12/2555
679 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดยโสธร 25/12/2555
680 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่อมเหนือ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2555 24/12/2555  
681 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555 24/12/2555
682 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 24/12/2555  
683 ข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ ในนิคมอุตสาหกรรมบริการ พ.ศ. 2555 19/12/2555  
684 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพรช จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ. 2555 18/12/2555
685 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 13/12/2555  
686 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสะโตก เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2555 13/12/2555  
687 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยฮาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 13/12/2555  
688 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไทรม้า เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555 12/12/2555  
689 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2555 12/12/2555  
690 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2555 11/12/2555  
691 กฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทับคล้อ จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2555 11/12/2555  
692 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2555 6/12/2555  
693 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา เรื่อง การประกอบกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2555 6/12/2555  
พฤศจิกายน   2555
694 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคลอง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 29/11/2555  
695 ข้อบัญญัติการบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อนสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555 27/11/2555  
696 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโป่ง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 23/11/2555  
697 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น เรื่อง การขุดดินถมดิน พ.ศ. 2555 22/11/2555  
698 ข้อบัญญติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2555 22/11/2555  
699 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหาดยาว เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2555 22/11/2555  
700 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเป็น เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555 21/11/2555  
701 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่พัฒนา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555 21/11/2555  
702 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555 21/11/2555  
703 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2555 19/11/2555  
704 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปลายบาง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2555 19/11/2555  
705 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุฎโง้ง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุฎโง้ง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2555 14/11/2555  
706 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลำโพ อาเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555 14/11/2555  
707 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555 14/11/2555  
708 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555 14/11/2555  
709 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2555 14/11/2555  
710 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555 14/11/2555  
711 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555 12/11/2555  
712 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขาย้อย เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบําบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2553 1/11/2555  
713 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านสร้าง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555 1/11/2555    
714 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเกตุ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2554 1/11/2555  
715 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย้อย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553 1/11/2555  
716 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลเขาย้อย เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ.2553 1/11/2555  
ตุลาคม   2555
717 ข้อบัญญัติองค์การบิรหารส่วนตำบลบางพลับ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2555 26/10/2555  
718 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองสระบุรี เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่ เขตเทศบาลเมืองสระบุรี อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ.2555 26/10/2555  
719 ข้อบัญญัติองค์การบิรหารส่วนตำบลแคราย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ.2555 26/10/2555  
720 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตะลุบัน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี พ.ศ.2555 24/10/2555  
721 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พ.ศ.2555 24/10/2555  
722 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555 15/10/2555  
723 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทดิสโกเทกและคาราโอเกะ พ.ศ.2555 15/10/2555  
724 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลคําโตนด เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 11/10/2555  
725 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชะแล เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2555 5/10/2555  
726 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555 5/10/2555  
727 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพญา เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555 5/10/2555  
728 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2555 5/10/2555  
กันยายน   2555
729 พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในเขตเทศบาลตำบลทาสบชัย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน พ.ศ.2555 28/9/2555  
730 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลส้มป่อย อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 20/9/2555  
731 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2555 11/9/2555  
732 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2555 11/9/2555  
733 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสขภาพ พ.ศ.2555 5/9/2555  
734 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไขว่ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล และมูลฝอย พ.ศ.2555 5/9/2555  
735 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2555 5/9/2555  
736 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทับกุง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2555 5/9/2555  
737 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางบัวทอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลเมืองบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2555 5/9/2555  
สิงหาคม   2555
738 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ.2555 27/8/2555  
739 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จงหวัดนนทบุรี พ.ศ.2555 27/8/2555  
740 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ.2555 24/8/2555  
741 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2555 23/8/2555  
742 ประกาศเทศบาลตำบลชัยวารี เรื่อง กำหนดความลึกหรือพื้นที่ ที่ต้องแจ้งการขุดดินหรือถมดิน 23/8/2555  
743 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลคลองขุด เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2555 22/8/2555  
744 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลไทรน้อย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2555 10/8/2555  
745 เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางม่วง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตเทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2555 10/8/2555  
746 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลข่วงเปา เรื่อง การเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2555 9/8/2555  
กรกฎาคม   2555
747 พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2555 29/7/2555  
748 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมุกดาหาร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2555 24/7/2555  
749 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2555 23/7/2555  
750 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555 23/7/2555    
751 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2555 20/7/2555  
752 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555 20/7/2555    
753 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2555 20/7/2555  
754 พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ บังคับในเขตเทศบาลตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง พ.ศ.2555 18/7/2555  
755 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ์ เรื่อง กําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555 18/7/2555  
756 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสระบุรี 16/7/2555  
757 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี 10/7/2555  
758 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2555 10/7/2555  
759 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555 10/7/2555