ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
มิถุนายน   2564
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่า เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มิถุนายน 2564 7/6/2564
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มิถุนายน 2564 7/6/2564
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 มิถุนายน 2564 7/6/2564