ค้นหา : หมวดกฎหมาย : หน่วยงาน :
กฎหมายของท่าน หัวข้อกฎหมาย วันที่ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา
กฎหมายฉบับเต็ม สรุปสาระสำคัญ ไฟล์นำเสนอ
กันยายน   2566
1 ข้อบัญญัติเทศบาลเมืองหนองปรือ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 29 กันยายน 2566 29/9/2566
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 กันยายน 2566 (ยกเลิกข้อบังคับตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการค้าซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2546) 9/9/2566
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางกลํ่า เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 กันยายน 2566 (ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2551) 6/9/2566