เว็บบอร์ด

คำถาม

อยากได้กฏหมายที่ระบุเกี่ยวกับคุณสมบัติของวิศวกรที่เซ็นต์ตรวจ Crane
อยากทราบว่าวิศวกรที่เซ็นต์ คป. เป็นสามัญหรือวิสามัญ
โดย : akrqm คำถามเมื่อ : 23/11/2553 8:04:15

คำตอบ

อยู่ในกฎหมายเรื่อง กฎกระทรวง กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 พฤศจิกายน 2550
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 6/1/2554 8:51:51