เว็บบอร์ด

คำถาม

แบบฟอร์ม จผส.1
แบบฟอร์ม จผส.1 เป็นอย่างไรครับ
โดย : mitani คำถามเมื่อ : 11/12/2553 14:50:48

คำตอบ

จะเป็นแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาลและการป้องกันแก้ไข (จผส.1) ซึ่งจะแนบอยู่ในท้ายของ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง และแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติหรือการเจ็บป่วย การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 กุมภาพันธ์ 2551
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 13/12/2553 9:10:24