เว็บบอร์ด

คำถาม

Ethanol (Ethyl alcohol)
โรงงานมีการเก็บแอลกอฮอร์ เอาไว้เช็ดทำความสะอาด ประมาณ 200 ลิตร(เป็นถังละ 5 ลิตร) ต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใดบ้าง หัวข้อใดบ้าง เช่น พื้นที่การจัดเก็บ บุคลากรเฉพาะ ขออนุญาตครอบครอง เป็นต้น
โดย : Gscsafety คำถามเมื่อ : 30/10/2554 10:50:12

คำตอบ

ปฎิบัติตามกฎหมาย
1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตราย มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ ,ประกาศในราชกิจจนุเบกษาวันที่ 18 เมษายน 2551
2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 28/11/2554 14:56:50