เว็บบอร์ด

คำถาม

ขอดูตัวอย่าง
ตามที่มีประกาศจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง สัญลักษณ์เตือนอันตราย เครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง พ.ศ.2554 อยากขอดู " ประกาศ " ในส่วนของการเิริ่มต้นของประกาศ ( ในรายละเอียดดูจากกฎหมาย )
โดย : THAWEE KETSRI คำถามเมื่อ : 19/12/2554 10:18:27

คำตอบ

มาตรา ๑๗ ให้นายจ้างติดประกาศสัญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน รวมทั้งข้อความแสดงสิทธิและหน้าที่ ของนายจ้างและลูกจ้างตามที่อธิบดีประกาศกําหนดในที่ที่เห็นได้ง่าย ณ สถานประกอบกิจการ ต้นเรื่องมาจาก พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 21/12/2554 8:12:46