เว็บบอร์ด

คำถาม

Load กฎหมายไม่ได้
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องมาจากการทำงาน ที่ประกาศเมื่อ 30/3/55 กับ 5/4/55 แตกต่างกันหรือไม่ เป็นฉบับเดียวกันหรือเปล่า เพราะเข้าไป Load ของวันที่ 30/3/55 ไม่ได้
โดย : suphawee คำถามเมื่อ : 19/4/2555 13:43:18

คำตอบ

กฎหมายคนละฉบับค่ะ รายละเอียดข้างในกฎหมายไม่เหมือนกัน
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 20/4/2555 23:53:41