เว็บบอร์ด

คำถาม

สอบถามเรื่องกฏกระทรวง เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการฯ ระบบบำบัดน้ำเสีย
เนื่องด้วยปัจจุบันทางบริษัทฯ มีกระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศและปรับค่า PH จึงไม่แน่ใจว่าทางบริษัทฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 หรือไม่ และการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องทางบริษัทต้องปฏิบัติอย่างไร
รบกวนชี้แนะ เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ ขอบคุณค่ะ สาวิตรี
โดย : spp คำถามเมื่อ : 18/5/2555 9:27:24

คำตอบ

1. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ำเสียตามมาตรา 80
- ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ำเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส. 1 เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกําเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่ มีการเก็บสถิติและข้อมูลนั้น
- จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. 2 และเสนอรายงานดังกล่าวต่อจ้าพนักงานท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลหรือ เทศบาลที่แหล่งกําเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่)ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
หรือส่งรายงานทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันที่ส่งรายงาน หรือการส่งรายงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือวันที่ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกส่งออกจากระบบข้อมูลของ ผู้ส่งข้อมูลเป็นวันที่ส่งรายงานและให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับเพื่อเป็นหลักฐาน ให้แก่ผู้เสนอรายงานภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 21/5/2555 15:43:02