เว็บบอร์ด

คำถาม

กฎหมายที่ถูกยกเลิก
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2534ถูกยกเลิกแล้ว ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบแจ้งรายละเอียด แบบรายงานความปลอดภัย และประเมินการก่ออันตราย และแบบรายงานผลการตรวจวัด ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายต้องยกเลิกตามไปด้วยมั๊ยคะ แล้วการจัดทำสอ.2,3,4ต้องยกเลิกตามไปมั๊ยคะ
โดย : iampug คำถามเมื่อ : 19/5/2555 15:25:46

คำตอบ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2534 ถูกยกเลิกแล้ว และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง แบบแจ้งการดำเนินการ หรือส่งเอกสารตามมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2553 แบบฟอร์มก็ถูกยกเลิกตามด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 21/5/2555 15:43:46