เว็บบอร์ด

คำถาม

ระยะเวลาการเก็บประวัติพนักงานหลังพนักงานลาออก
หลังพนักงานลาออก กฎหมายใดที่กำหนดระยะเวลาการเก็บประวัติพนักงาน และต้องจัดเก็บนานเท่าใด

ขอบคุณค่ะ
SPP
โดย : spp คำถามเมื่อ : 13/6/2555 15:44:58

คำตอบ

อ้างอิง จากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 14/6/2555 14:08:33

คำตอบ

ตามมาตรา 115 กำหนดให้นายจ้างเก็บรักษาทะเบียนลูกจ้างไว้อย่างน้อย 2 ปีนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของการจ้างลูกจ้างแต่ละราย และให้เก็บเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯลฯไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีนับแต่วันจ่ายเงินค่ะ ส่วนเอกสารอื่นๆไม่ได้กำหนด ถ้าจะถือปฏิบัติเหมือนกันก็คงได้ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 14/6/2555 14:02:42