เว็บบอร์ด

คำถาม

กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ำเสียตามมาตรา 80

1. ใคร/บริษัทแบบใดเข้าข่ายบ้าง
2. มีการกำหนดปริมาณน้ำเสีย หรือประเภทโรงงานที่ต้องปฏิบัติหรือไม่ หรือข้อใดๆที่ระบุชี้บ่งเป็นพิเศษหรือไม่
3. บริษัทอิเลคทรอนิกส์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน(นิคมนำน้ำไปบำบัด) ไม่มีการใช้น้ำในกระบวนการผลิต มีแต่การใช้น้ำในห้องน้ำและโรงอาหาร มีถังบำบัดสำเร็จรูป(เติมอากาศ) และบ่อดักไขมัน จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ด้วยหรือไม่

ขอบคุณค่ะ
โดย : shihen คำถามเมื่อ : 14/6/2555 15:59:16

คำตอบ

โรงงานทุกโรงงานที่อยู่ในนิคมฯ และนอกนิคมฯ ที่มีระบบบำบัดน้ำเสียเอง และปล่อยน้ำเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรง ต้องทำ รายงานตามแบบ ทส 1
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 16/7/2555 9:27:05