เว็บบอร์ด

คำถาม

สอบถามกฎหมายเกี่ยวกับน้ำที่มีโครเมี่ยมผสม
คุณภาพน้ำทิ้งที่ทางโรงงานได้ตรวจวัด ปรากฏว่าบางเดือนมีการตรวจพบ Cr+6 แต่มีปริมาณที่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำทิ้ง และหลายเดือนมีการตรวจพบต่ำกว่า 0.01 mg/l และ Lead ประมาณ 0.1 mgl*จึงอยากสอบถามว่า โรงงานของผมจะเข้าข่ายที่ต้องมีผู้ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และหากไม่ควรจะนำข้อกฎหมายข้อใดไปอ้างอิงได้บ้างครับ โดยน้ำทิ้งทั้งหมดรวม 250 m3/day
โดย : summit คำถามเมื่อ : 23/7/2555 9:46:08

คำตอบ

ต้องตรวจสอบว่า ประเภทของโรงงานว่าเข้าข่ายตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ถ้าทางโรงงานเข้าข่ายก็ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อม
อ้างอิงเนื้อหาของกฎหมายระบุว่า
โรงงานดังต่อไปนี้ต้องมีการขึ้นทะเบียนบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่1 โรงงานที่มีน้ำเสียปนเปื้อนสารอินทรีย์ โรงงานที่มีปริมาณน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดตั้งแต่ 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป(ยกเว้นน้ำหล่อเย็น) หรือโรงงานที่มีปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีก่อนเข้าระบบบำบัด(BOD Load of Influent) ตั้งแต่ 100 กิโลกรัมต่อวันขึ้นไป ต้องมี ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ หรือที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ


ลำดับที่ 2 โรงงานที่ใช้สารหรือองค์ประกอบของสาร ดังต่อไปนี้ในกระบวนการผลิตที่มีน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด ตั้งแต่ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อวันขึ้นไป 2.1 สังกะสี (Zinc) 2.2 แคดเมียม (Cadmium) 2.3 ไซยาไนด์ (Cyanide) 2.4 ฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปของสารประกอบอินทรีย์(Organic Phosphorus Compounds) 2.5 ตะกั่ว (Lead) 2.6 ทองแดง (Copper) 2.7 บาเรียม (Barium) 2.8 เซเลเนียม (Selenium) 2.9 นิเกิล (Nickel) 2.10 แมงกานีส (Manganese) 2.11 โครเมียม วาเลนซี 6 (Hexavalent Chromium) 2.12 อาร์ซินิคและสารประกอบอาร์ซินิค (Arsenic and its Compounds) 2.13 ปรอทและสารประกอบปรอท (Mercury and its Compounds) ต้องมี ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ หรือที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ หมายเหตุ ในกรณีมีการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการชุบโลหะต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ หรือที่ปรึกษา ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม หรือที่ปรึกษา ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษอากาศ ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม เพิ่มเติม


ขอบคุณค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 6/8/2555 13:33:19