เว็บบอร์ด

คำถาม

การตรวจวัดแสงสว่างในการทำงาน
ตอนนี้บริษัทกำลังทำระบบ ISO 14001 ซึ่งบริษัทเราเป็นสำนักงาน ที่เช่า(ไม่ใช่โรงงาน) ต้องตรวจวัดแสงสว่างตามกฎหมายแรงงานหรือไม่ และทางบริษัทไม่มี จป.วิชาชีพ รับรองรายงานการตรวจวัด จะต้องทำอย่างไรดีคะ
โดย : logwin คำถามเมื่อ : 3/9/2555 15:05:22

คำตอบ

กฎหมายระบุว่า
นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับ ความร้อน แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการในสภาวะที่เป็นจริงของสภาพการทำงาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กรณีที่ทางบริษัท ไม่มี จป.วิชาชีพ สามารถจัดจ้างหน่วยงานที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับรองรายงานแล้วในการดำเนินการตรวจวัดและรับรองรายงานกาตรวจวัดให้กับทางบริษัทได้ (กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549)
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 6/9/2555 16:01:14