เว็บบอร์ด

คำถาม

กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555
คำถาม กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกําเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ำเสียตามมาตรา 80
โดย : superbestcarton คำถามเมื่อ : 6/9/2555 16:21:42

คำตอบ

การลงลายมือชื่อสำหรับการรับรองรายงาน จะต้องเป็นเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือหากไม่สะดวกก็ทำเป็นหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำแทนได้ โดยจะแนบพร้อมรายงานในครั้งแรก หากครั้งต่อไปส่งรายงานก็ไม่ต้องแนบอีก ถ้าในกรณีเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจต้องแนบไปด้วยทุกครั้งค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 13/9/2555 16:02:49