เว็บบอร์ด

คำถาม

พรบ.ส่งเสรมและรักษาคุณภาพสิ่งแวล้อม 2535
ผู้ควบคุมระบบบำบัดนำเสีย บุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมผจก.ด้านสิ่งแวดล้อม ได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ต้องเป้นบุคคลใด
โดย : superbestcarton คำถามเมื่อ : 6/9/2555 16:26:58

คำตอบ

การลงลายมือชื่อสำหรับการรับรองรายงาน จะต้องเป็นเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือหากไม่สะดวกก็ทำเป็นหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำแทนได้ โดยจะแนบพร้อมรายงานในครั้งแรก หากครั้งต่อไปส่งรายงานก็ไม่ต้องแนบอีก ถ้าในกรณีเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบอำนาจต้องแนบไปด้วยทุกครั้งค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 13/9/2555 16:02:34