เว็บบอร์ด

คำถาม

การจัดการขยะจากห้องพยาบาล
อยากทราบการจัดการของเสียของห้องพยาบาลตามกฎหมาย
1. โรงงานต้องปฏิบัติตามกฎหมายฉบับใดเกี่ยวกับขยะติดเชื้อ (ขอรายชื่อและมาตราด้วยครับ)
2. ความหมายของขยะมูลฝอย ตามพรบ.สาธารณสุข หมายถึงขยะติดเชื้อจากโรงงานด้วยรึเปล่าครับ
โดย : togg คำถามเมื่อ : 14/9/2555 11:02:48

คำตอบ

กฎกระทรวง ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 หมวด 1 บททั่วไป ข้อ 3


ความหมายของขยะมูลฝอย ตามพรบ.สาธารณสุข หมายถึงขยะติดเชื้อจากโรงงานด้วยรึเปล่าครับ ต้องพิจารณาตามความหมายดังนี้


มูลฝอยติดเชื้อ หมายความว่า มูลฝอยที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ในปริมาณหรือมีความเข้มข้นซึ่งถ้ามีการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับมูลฝอยนั้นแล้วสามารถทำให้เกิดโรคได้
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 25/9/2555 10:24:05