เว็บบอร์ด

คำถาม

บันไดหนีไฟ
ขอทราบรายละเอียดของบันไดหนีไฟที่ติดตั้งภายนอกอาคารค่ะ
โดย : spp คำถามเมื่อ : 14/9/2555 14:11:24

คำตอบ

กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมวด 2 ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ส่วนที่ 4 บันไดหนีไฟ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 25/9/2555 10:36:14