เว็บบอร์ด

คำถาม

ระบบน้ำดับเพลิง
โรงงานมีพื้นที่ 1,118 ตารางเมตร มีพนักงานทั้งหมด ไม่เกิน 30 คน จำเป็นต้องมีระบบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ หรือไม่ครับ
โดย : sumit คำถามเมื่อ : 25/9/2555 13:09:16

คำตอบ

จำเป็นต้องมี่ค่ะ อ้างอิง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การปองกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 กันยายน 2552


“โรงงานที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยปานกลาง” หมายความวา โรงงานซึ่งมีการประกอบกิจการโรงงานนอกเหนือจากประเภทหรือชนิดของโรงงานที่ระบุในบัญชีทายประกาศนี หมวด 4 ระบบน้ำดับเพลิง ขอ 11 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดเตรียมน้ำสําหรับดับเพลิงในปริมาณที่เพียงพอ ที่ จะสงจายน้ำใหกับอุปกรณฉีดน้ำดับเพลิงไดอยางตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบนาที ขอ 12 การติดตั้งระบบน้ำดับเพลิงตองเปนไปตามมาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 8/10/2555 14:12:36