เว็บบอร์ด

คำถาม

Code Waste
ภาชนะเปล่าที่ปนเปื้อนสารเคมี (polemer polyol) ซึ่งเป็นสารเคมีที่ไม่อันตราย (อ้างอิงข้อมูลจาก MSDS) ...ภาชนะตัวนี้ จะใช้รหัสวัสดุใช้แล้วเป็น 150102 หรือ 150110 คะ
โดย : ESH_BSNCR คำถามเมื่อ : 14/11/2555 18:23:43

คำตอบ

กรณีเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ไม่ปนเปื้อน ให้ใช้รหัสดังนี้ 150102 บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก (plastic packaging)
กรณีเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ปนเปื้อน ให้ใช้รหัสดังนี้ 150110 บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน หรือมีเศษสารอันตรายคงค้าง (packaging containing residues of or contaminated by dangerous substances)
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 16/11/2555 16:11:54