เว็บบอร์ด

คำถาม

สาระสำคัญของกฏกระทรวงระงับอัคคีภัยปี 2556
สาระสำคัญของกฏกระทรวงระงับอัคคีภัยปี 2556 เป็นอย่างไรบ้างและแตกต่างจากกฏกระทรวงหรือประกาศที่ผ่านมาอย่างไรครับ
โดย : ptw คำถามเมื่อ : 16/2/2556 16:48:39

คำตอบ

สาระสำคัญกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

1. นายจ้างต้องจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการและกำกับดูแลระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. นายจ้างต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
3. นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ
4. นายจ้างต้องจัดให้มีเส้นทางหนีไฟที่สามารถอพยพลูกจ้างและจัดให้ลูกจ้างที่ทำงานในเวลาเดียวกันทั้งหมดอพยพหนีไฟไปสู่จุดที่ปลอดภัย
5. นายจ้างต้องจัดทำป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิง และป้ายบอกเส้นทางอพยพหนีไฟ
6. นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบและป้องกันแหล่งก่อเกิดการกระจายของความร้อน ฯลฯ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 18/2/2556 10:35:46