เว็บบอร์ด

คำถาม

บุคลากรเฉพาะรับผิดชอบความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
อยากทราบว่าถ้าพนักงานมีประสบการณ์รับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตรายรวมกัน 3 ปี แต่ไม่ได้รับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตรายอย่างต่อเนื่อง คือ ในช่วง 2 ปี แรกดูแลการเก็บวัตถุอันตราย หลังจากนั้น 1 ปี ก็ดูแลงานด้านความปลอดภัยอย่างเดียว และต่อมาก็กลับมาดูแลวัตถุอันตรายใหม่จนถึงปัจจุบันก็ประมาณปีกว่าๆ รวมกับประสบการณ์เดิมที่เคยดูแลวัตถุอันตรายก็ประมาณ 3 ปีกว่าๆ สามารถสอบเป็นบุคลากรรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุอันตรายได้หรือไม่ค่ะ
โดย : spp คำถามเมื่อ : 1/3/2556 9:37:35

คำตอบ

สามารถสอบเป็นบุคลากรรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุอันตรายได้ และขึ้นทะเบียนได้ค่ะ

บุคลากรเฉพาะดูแลพื้นที่การจัดเก็บรักษาวัตถุอันตรายต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่หลักสูตรกำหนดให้เรียนวิชาเคมีไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมีประสบการณ์หน้าที่ประจำ รับผิดชอบการเก็บรักษาวัตถุอันตรายรวมกันไม่น้อยกว่า 3 ปี
2. และผ่านการทดสอบวัดความรู้ตามหลักสูตรความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด โดยได้คะแนนในการทดสอบไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 2/3/2556 16:21:29