เว็บบอร์ด

คำถาม

สอบถามระยะห่างของถังดับเพลิง
อยากทราบว่าระยะห่างของถังดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง A,B,C ควรมีระยะห่างของแต่ละถังห่างกันเท่าไรครับ
โดย : sumit คำถามเมื่อ : 7/5/2556 13:50:43

คำตอบ

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่ติดตั้งแต่ละเครื่องต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน20 เมตร และให้ส่วนบนสุดอยู่สูงจากพื้นไม่เกิน 1.50 เมตร มีป้ายหรือสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ชัดเจน ไม่มีสิ่งกีดขวาง และต้องสามารถนำมาใช้งานได้สะดวก

อ้างอิง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 9/5/2556 8:29:58