เว็บบอร์ด

คำถาม

หน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง
ตามกฎกระทรวงฯ การป้องกันและระงับอัคคีภัย 2555 ข้อ 32 หน่วยงานราชการ เช่น ดับเพลิงของเทศบาล ต้องไปขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสวัสดิการฯ ภายใน 90 วัน ใช่หรืไม่ค่ะ และถ้าใช้ หน่วยงานราชการเค้าจะทราบหรือเปล่าว่าต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนอย่างไร (เพราะปัจจุบันบริษัทหลายแห่งใช้บริการของหน่วยงานราชการ)
โดย : dolechm คำถามเมื่อ : 20/5/2556 15:28:04

คำตอบ

ยังอนุโลม ให้ฝึกซ้อมกับหน่วยงานราชการได้จนกว่าจะมีกฎหมายประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การขึ้นทะเบียนหน่วยฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง มาบังคับใช้ แทนกฎหมายฉบับเก่าที่ยกเลิก
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 23/5/2556 15:25:51