เว็บบอร์ด

คำถาม

สอบถามเรื่องบุคลากรเฉพาะค่ะ
อยากสอบถามเรื่องของการมีวัตถุอันตรายไว้ในครอบครองค่ะ คือที่บริษัทมีแผนการผลิตเพิ่มเติมดังนั้นต้องใช้สารเคมีในการทำงานแต่สารเคมีนั้นถูกส่งจากบริษัทแม่ ดังนั้นกลายเป็นว่าที่บริษัทเป็นผู้นำเข้าและครอบครองใช่มั้ยคะ บริษัทมีการหารือไปกับกรมโรงงานแล้วว่าสารเคมีตัวดังกล่าวเป็นวัตถุอันตรายประเภทที่ 2 ดังนั้นในเรื่องของการตรอบตรองต้องขออนุญาตและต้องมีบุคคลากรเฉพาะ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ในบริษัทอยู่ระหว่างการสอบบริษัทสามารถนำเข้าและครอบครองได้มั้ยคะ รบกวนสอบถามด้วยค่ะ
โดย : safetymatsui คำถามเมื่อ : 30/5/2556 9:11:32

คำตอบ

1. บริษัทเป็นผู้นำเข้าและครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 คำนิยามบอกว่า วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดด้วย

2. ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม หมวด ๑ ข้อ ๔ กำหนดให้สถานประกอบการวัตถุอันตรายที่มีลักษณะ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
๑) ผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ ๑ ชนิดที่ ๒ หรือชนิดที่ ๓ ปริมาณรวมตั้งแต่ ๑,๐๐๐ เมตริกตันต่อปีขึ้นไป
๒) ผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่มีพื้นที่การเก็บรักษาวัตถุอันตราย ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๓) ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่เป็นวัตถุไวไฟ หรือวัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ ออกไซด์
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 30/5/2556 13:41:05