เว็บบอร์ด

คำถาม

กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับน้ำเสีย
มีกฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับน้ำเสียใดบางที่โรงงานตั้งอยู่ในนิคอุตสาหกรรมฯต้องปฏิบัติตาม
โดย : thaiyoung คำถามเมื่อ : 17/6/2556 11:24:28

คำตอบ

- ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 78/2554 เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปในการระบายน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม - กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทําบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 4 พฤษภาคม 2555 (เกี่ยวข้องกับโรงงานที่ไม่ได้ปล่อยน้ำทิ้งลงสู่ส่วนกลางของการนิคมอุตสาหกรรม)
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 19/6/2556 15:18:11