เว็บบอร์ด

คำถาม

ผู้ควบคุมระบบ
เนื่องจากโรงงานเข้าข่ายผู้ควบคุมระบบต้องการสอบถามรายละเอียดดังนี้ค่ะ
1. โรงงาน มี 4 plant เข้าข่าย 3 plant คนละบ้านเลขที่ ผู้ควบคุมระบบสามารถขึ้นทะเบียนได้ทั้ง 3 plant ได้หรือไม่คะ
2. ต้องมีผู้ควบคุมทั้งน้ำและกากพร้อมกันเลยหรือไม่ เนื่องจากโรงงานขาดแต่ผู้ควบคุมระบบค่ะ
โดย : hoyaoptics คำถามเมื่อ : 16/7/2556 11:56:33

คำตอบ

ดูจากประเภทโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

สามารถขึ้นทะเบียนได้ 1 คน ต่อ 5 โรงงาน ตามประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งและการรับแจ้งการมีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน พ.ศ. 2556
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 20/7/2556 11:16:13