เว็บบอร์ด

คำถาม

การยื่นแบบ วอ.อก7
รบกวนสอบถาม 1. เนื่องจากมีการใช้สารเคมีตามรายชื่อวัตถุอันตราย แต่ใช้ในการวิเคราะห์ ในห้องปฏิบัติหาร (Lab) ต้องยื่นแบบหรือไม่ 2.ถ้าต้องยื่น ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
โดย : CEO ARGIFOOD คำถามเมื่อ : 20/10/2556 10:20:15

คำตอบ

ต้องยื่นแบบรายงาน วอ/อก 7 ด้วยเหมือนกัน การดำเนินการให้ดำเนินการตาม ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการแจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ใน ครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ (แบบวอ./อก.๗) โดยผ่านระบบสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก หรือผู้มีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 กันยายน 2547
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 22/10/2556 9:56:00