เว็บบอร์ด

คำถาม

กลิ่นที่สัมผัสได้ กับค่ามาตรฐานของกฎหมาย
บริษัทผมมีเรื่องร้องเรียนด้านกลิ่น แต่จากการตรวจคุณภาพอากาศจากปล่อง ตามประกาศกระทรวง 2549 เรื่องกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกนอกโรงงาน ผ่านมาตรฐาน แต่คำถามคือ ปริมาณเท่าไหร่ของมลสารในประกาสตามกฎหมายที่มนุษย์ยังสัมผัสได้จนถูกร้องเรียน เช่นค่า ซัลเฟอร์
โดย : wittee4601 คำถามเมื่อ : 21/11/2556 11:53:32

คำตอบ

สำหรับค่ามาตรฐานกำหนดค่าความเข้มข้นกลิ่น สามารถดูได้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกําเนิดมลพิษ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 11 มกราคม 2553 แต่กฎหมายไม่ได้ระบุค่ามาตรฐานเฉพาะของแต่ละมลสารที่มนุษย์สัมผัสได้
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 25/11/2556 16:08:24