เว็บบอร์ด

คำถาม

รายชื่อวัตถุอันตรายชนิดที่ 1- 4
อยากได้รายชื่อสารที่อยู่ในวัตถุอันตรายชนิดที่ 1- 4
โดย : thaiyoung คำถามเมื่อ : 24/12/2556 15:32:36

คำตอบ

สามารถตรวจสอบได้ที่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27/9/2556
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 24/12/2556 16:26:16