เว็บบอร์ด

คำถาม

LPG
ที่บริษัทมีการนำก๊าซLPG ใช้งานกับรถยก และเป็นเชื้อเพลิงของboiler อยากทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างให้สอดคล้องกับกฎหมายทุกฉบับ
โดย : thaiyoung คำถามเมื่อ : 4/1/2557 14:29:47

คำตอบ

พิจารณาจากปริมาณที่ทางบริษัทมีไว้ในครอบครอง ว่าเข้าข่ายตามที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่ค่ะ
1. ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตสำหรับวัตถุอันตรายตามมาตรา 23 วรรค 1 และไม่ต้องขึ้นทะเบียนสำหรับวัตถุอันตรายตามมาตรา 36 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535
2. ผู้ที่ครอบครองวัตถุอันตราย ที่มีปริมาณการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวรวมกันไม่เกิน 500 kg ให้ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตมีไว้ในการครอบครองก๊าซปิโตรเลียมเหลว แต่ถ้ามีการเก็บรวมเกินกว่า 250 kg ต้องแจ้งข้อเท็จจริงต่อเจ้าพนักงานและปฏิบัติตามเกณฑ์เกี่ยวกับการเก็บรักษาที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนด
3. ถ้ามีการเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลวรวมกันเกิน1,000 kg ต้องเก็บรักษาและใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากถังเก็บและจ่ายก๊าซ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 6/1/2557 13:25:49