เว็บบอร์ด

คำถาม

การตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน ( Emergency Light )
การตรวจสอบ ไฟฉุกเฉิน ( Emergency Light ) เกียวข้องกับกฎหมายตัวใดโดยตรง วิธีการตรวจสอบอย่างไร
โดย : pennapa คำถามเมื่อ : 19/3/2557 9:27:42

คำตอบ

กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 29 ธันวาคม 2548
กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 ตุลาคม 2548
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ให้ผู้ประกอบกิจการอันอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย มีไว้ซึ่งอุปกรณ์เครื่องช่วยในการหนีไฟจากอาคารที่ประกอบกิจการ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 4 เมษายน 2548
การตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน จะอิงตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว.ส.ท.) ในเรื่อง "มาตรฐานระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออกฉุกเฉิน" (E.I.T. Standard 2004-54)
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 25/3/2557 8:59:54