เว็บบอร์ด

คำถาม

ผู้ควบคุมและอำนวยการใช้boilerขนาด80ตัน/ชม
ผู้ควบคุมและอำนวยการใช้สามารถควบคุมได้กี่โรงงานและการนับขนาดboilerนับรวมทุกตัวหรือเปล่าคะอ้างอิงกฎหมายฉบับใดคะ
โดย : Mooenvi คำถามเมื่อ : 21/3/2557 21:35:17

คำตอบ

1. ปัจจุบัน วิศวกรเครื่องกล ระดับภาคีวิศวกร สามารถควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ ขนาดอัตราการผลิตไอน้ำ ๒๐ ตัน/ชั่วโมง และสภาวิศวกรเคยให้ข้อคิดเห็นว่า “การที่วิศวกรอำนวยการใช้เครื่องกำเนิดไอน้ำ โดยมีผู้ควบคุม (Operator) อยู่ประจำนั้น ถ้าไม่สามารถอยู่ประจำตลอดเวลาได้ ต้องให้ความรู้กับผู้ควบคุมงานตามระบบ มีขั้นตอนการทำงาน/คู่มือการทำงาน มีระบบการควบคุมกำกับดูแล ตรวจสอบและรายงานผล รวมทั้งมีระบบควบคุมด้านความปลอดภัย ซึ่งมี ผู้รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และต้องตรวจสอบตามเวลา และยังคงต้องรับผิดชอบอยู่ตามกฎหมาย สำหรับหน้าที่ของวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ ตามภาคผนวก ๑ ของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับหม้อน้ำและหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน พ.ศ.2549 มีดังนี้ (1) ควบคุม กำกับดูแลให้บุคลากรต่าง ๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับหม้อน้ำ ปฏิบัติงานตามมอบหมาย (2) อำนวยการ วางแผน จัดทำแผน และดำเนินการตามแผนในการใช้งาน การตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อน้ำให้มีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (3) จัดให้มีการตรวจทดสอบเพื่อความปลอดภัยในการใช้หม้อน้ำ ตามที่กฎหมายกำหนด (4) ควบคุมการแก้ไข และซ่อมแซมหม้อน้ำให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน (5) ให้หยุดการใช้งานหม้อน้ำทันที เมื่อพบข้อบกพร่องของหม้อน้ำซึ่งจะเป็นสาเหตุให้เกิดอันตรายร้ายแรง และแจ้งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทราบทันที (6) รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ 2. ปัจจุบันกรมโรงานอุตสาหกรรมได้ขึ้นทะเบียนวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำ 1 คนต่อโรงงานที่มีการใช้หม้อน้ำ 1 โรงงานเท่านั้น
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 24/3/2557 17:54:58