เว็บบอร์ด

คำถาม

บันได ช่องทางเดิน
ต้องการทราบ กฎหมายที่กำหนดเกี่ยวกับ บันได ช่องทางเดิน ในพื้นที่การทำงาน ว่าต้องมีลักษณะอย่างไร (เช่น กว้างเท่าไร ขั้นบันไดมีความกว้าง ต้องมีราวจับหรือไม่
โดย : คำถามเมื่อ : 25/3/2557 8:56:58

คำตอบ

อ้างอิง กฎกระทรวงฉบับที่ 2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 หมวด 1 ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคารและลักษณะ ภายในของโรงงาน
ข้อ 5 อาคารโรงงานต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(4) บันไดต้องมั่นคงแข็งแรง มีลักษณะ ขนาด และจำนวนที่เหมาะสมกับอาคารโรงงาน และการประกอบกิจการอุตสาหกรรมนั้น ๆ ขั้นบันไดต้องไม่ลื่นและมีช่วงระยะเท่ากันโดย ตลอด บันไดและพื้นทางเดินที่อยู่สูงจากระดับพื้นตั้งแต่ 1.50 เมตรขึ้นไปอย่างน้อยมีราว ที่มั่นคง แข็งแรงและเหมาะสม ทั้งนี้รัฐมนตรีอาจกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีส่วนประกอบอื่นเพื่อป้องกันอันตรายหรือยกเว้นการจัดให้มีราวดังกล่าวได้
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 25/3/2557 9:16:10