เว็บบอร์ด

คำถาม

ประตูทางออกหนีไฟ
ประตูที่ใช้เป็นทางหนีไฟ(มีป้ายบอกทางหนีไฟติดเหนือประตู) ใช้เป็นประตูเข้าออกในภาวะปกติได้หรือไม่ค่ะ
อยากทราบมาตรฐาน/กฎหมายที่เกี่ยวกับประตูหนีไฟ มีฉบับไหนบ้าง
โดย : dolechm คำถามเมื่อ : 20/6/2557 11:42:33

คำตอบ

จะเป็นประตูเข้าออกภาวะปกติไม่ได้ เพราะ ต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยให้กับลูกจ้าง โดยอ้างอิงจากกฎหมาย

1. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552
โรงงานตองจัดเสนทางหนีไฟที่อพยพคนงานทั้งหมดออกจากบริเวณที่ ทํางาน สูบริเวณที่ปลอดภัย เชน ถนนหรือสนามนอกอาคารโรงงานได ภายใน 5 นาที

2. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
เส้นทางหนีไฟจากจุดที่ลูกจ้างทำงานไปสู่จุดที่ปลอดภัยต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง ประตูที่ใช้ในเส้นทางหนีไฟต้องทำด้วยวัสดุทนไฟ ไม่มีธรณีประตูหรือขอบกั้น และเป็นชนิดที่ บานประตูเปิดออกไปตามทิศทางของการหนีไฟกับต้องติดอุปกรณ์ที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง ห้ามใช้ประตูเลื่อน ประตูม้วน หรือประตูหมุน และห้ามปิดตาย ใส่กลอน กุญแจ ผูก ล่ามโซ่ หรือทำให้ เปิดออกไม่ได้ในขณะที่มีลูกจ้างทำงาน

3.ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551
ประตูสำหรับการเข้า-ออก ต้องมีอย่างน้อย 2 ประตู ซึ่งรวมถึงประตูที่ใช้เป็นทางออกฉุกเฉินด้านตรงกันข้าม
ประตูที่ใช้เป็นทางออกฉุกเฉินต้องเปิดออกได้ง่ายทางเดียวจากด้านใน มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร ต้องไม่ถูกปิดตายด้วยกุญแจ ไม่เป็นประตูบานเลื่อน รวมทั้งต้องไม่เป็นประตูที่ไปสู่พื้นที่ที่เป็นทางตัน
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 20/6/2557 15:17:52