เว็บบอร์ด

คำถาม

การส่งแผนและรายละเอียดการฝึกว้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ กรณีนายจ้างจัดฝึกซ้อมเอง
ตามเอกสาร แนวทางการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนและรายละเอียดการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
ข้อ 7 ผู้ดำเนินการฝึกซ้อม เป็น จป.ว ของบริษัทได้หรือไม่?
ตามรายละอียดที่เขียนแนะนำไว้ระบุว่า ผู้ดำเนินการฝึกซ้อมต้องผ่านการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กรมสวัสฯ รับรองเป็นอย่างน้อย โดยแบบประกาศนียบัตรเป็นหลักฐาน ตามรายละเอียดถ้า จป.ว จะผู้ดำเนินการฝึกซ้อมเองก็ต้องมีใบ Cer ใช่หรือไม่ค่ะ
โดย : คำถามเมื่อ : 24/9/2557 10:29:41

คำตอบ

ผู้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ (1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีที่มีการเรียนวิชาเกี่ยวกับอัคคีภัย และมีประสบการณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี (2) ผ่านการอบรมด้านอัคคีภัยในหลักสูตรผู้อำนวยการการดับเพลิงหรือผ่านการอบรมหลักสูตรครูฝึกดับเพลิงหรือครูฝึกป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจากหน่วยงานราชการ โดยมีประสบการณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยไม่น้อยกว่า 3 ปี (3) ผ่านการอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า ขั้นสูง หลักสูตรวิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยจากหน่วยงานราชการ หรือหลักสูตรทีมดับเพลิง โดยมีประสบการณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยไม่น้อยกว่า 3 ปี (4) ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานในหน้าที่พนักงานดับเพลิงของหน่วยงานราชการ โดยมีประสบการณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยไม่น้อยกว่า 3 ปี

หาก จป. ว มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังที่กล่าวข้างต้น ไม่ต้องมีใบ Cer. ก็สามารถดำเนินการฝึกซ้อมได้ค่ะ โดยเบื้องต้นต้องส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีัไฟให้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อขอความเห็นชอบก่อนทำการฝึกซ้อม 30 วัน ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 26/9/2557 15:32:40