เว็บบอร์ด

คำถาม

การจัดเก็บสารเคมีอันตรายภายในอาคาร
1. ปริมาณของสารเคมีอันตรายภายในอาคารสามารถเก็บได้ปริมาณเท่าไหร่
2. ระยะห่างจากตัวอาคารเท่าไหร่
โดย : ckarnpidcha คำถามเมื่อ : 3/10/2557 10:25:47

คำตอบ

1. ไม่มีกฎหมายตัวใดระบุปริมาณการครอบครองวัตถุอันตรายค่ะ ปริมาณการจัดเก็บขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการจัดเก็บและเงื่อนไขการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายที่แนบท้ายหลังตารางการจัดเก็บของกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ
2. การจัดเก็บวัตถุอันตรายควรห่างจากอาคารอื่น อย่างน้อย 10 เมตรค่ะ

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ จากประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 22/10/2557 10:13:09