เว็บบอร์ด

คำถาม

สารเคมีอันตราย
ที่บริษัทฯ ใช้สาร Polymethylene Polyphenyl isocyanate (Polymeric MDI or PMDI) CAS No. 9016-87-9
ซึ่งเป็นสารเคมีอันตรายลำดับที่ 687-ไอโซเมอร์และโฮโมโลกัสของไดฟีนิลมีเธนไดไอโซไซยาเนทDIPHENYLMETHANEDIISOCYANATE,isomers and homologues ตามกฎกระทรวง เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556

ถ้าต้องการตรวจวัดระดับสารเคมีนี้ในอากาศต้องตรวจหาสารเคมีใด?..... และช่วยแนะนำบริษัทที่ให้บริการตรวจวัดด้วยค่ะ
โดย : dolechm คำถามเมื่อ : 7/10/2557 9:07:59

คำตอบ

ห้องแลปที่ได้รับอนุญาตให้ทำการตรวจวัดมีหลายบริษัทค่ะ เช่น
บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
โดยสามารถดูรายละเอียดได้ใน เอกสารดาวน์โหลด ของเว็บไซต์ AIM Consultant ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 30/10/2557 8:39:30

คำตอบ

ปัจจุบันกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยังไม่มีการกำหนดวิธีการตรวจวัดและค่ามาตรฐานของ สารเคมีอันตรายลำดับที่ 687-ไอโซเมอร์และโฮโมโลกัสของไดฟีนิลมีเธนไดไอโซไซยาเนท ค่ะ บริษัทจึงยังไม่ต้องตรวจวัดก็ได้ แต่ต้องควบคุมไม่ให้เป็นอันตรายต่อลูกจ้างค่ะ
แต่หากต้องการจะตรวจวัด ให้พิจารณาตรวจวัดตามวิธีการ NIOSH METHOD ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 29/10/2557 16:27:59