เว็บบอร์ด

คำถาม

สอบถามเกี่ยวกับประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2539
ตามที่มีประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2539 เรื่องกำหนดประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมการปล่อยนำ้เสียลงสู่่แหล่งนำ้สาธารณะ หรือออกสู่สิงแวดล้อม ต้องการทราบว่าบริษัทตนเองอยู่ในกลุ่มกิจการลำดับที่เท่าไหร่และจำพวกไหนบ้างคะ คือบริษัททำการประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทกล้องถ่ายรูป มีการใช้สารเคมีในการล้างชิ้นส่วน และผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยวิธีการฉีด(Injection) หลังจากนั้นนำมาทำสี (Spray)และพิมพ์ (Print) ลงบนชิ้นงาน ใช้เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า ไม่แน่ใจว่าต้องระบุประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสองเลยหรือไม่ค่ะ หรือว่าเลือกระบุเพียงประเภทใดประเภทหนึ่ง
โดย : ckarnpidcha คำถามเมื่อ : 20/10/2557 8:52:37

คำตอบ

เลือกเพียงประเภทใดประเภทหนึ่งค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 1/11/2557 11:09:08