เว็บบอร์ด

คำถาม

ฺัBy Product
เนื่องจากโรงงานมี By Product เป็นปลายข้าว ที่สามารถขายเป็นอาหารสัตว์ได้ แต่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าใน รง. 4 กรณีนี้ ถือว่า ปลายข้าวเป็น Waste หรือไม่ 1. การดำเนินการในรูปแบบให้ปลายข้าวเป็น Product กับ Waste ส่วนใดดำเนินการยากกว่ากัน 2.หากจะขึ้นทะเบียน เป็น Product ในแง่ระบบ ISO9001,GMP,HACCP,ISO22000 ยกเว้น ไม่ขอขอการรับรองในขอบข่ายได้หรือไม่
โดย : CEO ARGIFOOD คำถามเมื่อ : 12/11/2557 11:56:38

คำตอบ

1. การดำเนินการในรูปแบบให้ปลายข้าวเป็น Product กับ Waste ส่วนใดดำเนินการยากกว่ากัน
ตอบ กรณีให้ปลายข้าวเป็น By product สามารถดำเนินการขายได้ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ แต่กรณีให้ปลายข้าวเป็น Waste ให้ดำเนินการขออนุญาต โดยการแจ้งรายการนี้ และต้องได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานก่อนนำออกนอกโรงงาน
2.หากจะขึ้นทะเบียน เป็น Product ในแง่ระบบ ISO9001,GMP,HACCP,ISO22000 ยกเว้น ไม่ขอขอการรับรองในขอบข่ายได้หรือไม่
ตอบ กรณีเป็น Product และต้องการยกเว้นไม่ขอการรับรอง ISO9001, GMP, HACCP, ISO22000 ให้พิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตใด ทั้งนี้ควรสอบถามกับหน่วยงานที่ให้การรับรองอีกครั้ง
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 18/11/2557 9:15:17