เว็บบอร์ด

คำถาม

แบบการประเมินความเสี่ยงเคมีอันตราย
ขอดูการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยง
โดย : wanthana คำถามเมื่อ : 20/12/2557 16:43:52

คำตอบ

การประเมินความเสี่ยงสารเคมีอันตราย อ้างอิง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 ข้อ 32 ระบุว่า
การประเมินความเสี่ยงและการจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด
ซึ่งปัจจุบัน ยังไม่มีประกาศลูกจากกระทรวงแรงงานในราชกิจจานุเบกษา เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงสารเคมีอันตรายออกมาค่ะ จึงยังไม่ต้องดำเนินการใดๆ
ทั้งนี้ หากมีประกาศลูกเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงสารเคมีอันตรายออกมา ทาง AIM Consultant จะแจ้งให้ทราบทันทีค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 22/12/2557 10:16:13