เว็บบอร์ด

คำถาม

การตรวจวัดแสงสว่าง
เป็นโรงงานผลิตผลไม้บรรจุกระป๋อง ตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่ผลิต โดยวัดแบบ 2x2 เมตร ได้ค่าเฉลี่ยความเข้มแสง = 246 ลักซ์ แล้วนำค่าที่วัดได้ไปเทียบกับค่ามาตรฐาน ในกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภัยฯ ความร้อน แสงสว่าง และเสียง 2549 ดูตารางที่ 2 พบว่าประเภทอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม กำหนดไว้เฉพาะของโรงงานทำขนมปัง (บริเวณกระบวนการผลิตทั่วไป 200 ลักซ์) ไม่ได้กำหนดของโรงงานอาหารกระป๋อง เลยสงสัยว่าต้องตรวจวัดแสงสว่างในกระบวนผลิตของโรงงานอาหารกระป๋องหรือไม่ ถ้าต้องตรวจวัดจะนำไปเทียบกับค่ามาตรฐานตารางไหน ข้อไหน ประเภทอุตสาหกรรมใด
โดย : dolechm คำถามเมื่อ : 12/1/2558 16:10:30

คำตอบ

การตรวจวัดแสงสว่างในพื้นที่ทำงาน มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 กระทรวงค่ะ
1. žกฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบ กิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546) จะกำหนดค่ามาตรฐานอ้างอิงตามพื้นที่ปฏิบัติงานค่ะ
2. กฏหมายกระทรวงแรงงาน (กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549) ซึ่งจะกำหนดค่ามาตรฐานตามประเภทอุตสาหกรรม และมีการอนุโลมให้สามารถใช้ค่ามาตรฐานตามค่ามาตรฐานของธุรกิจใกล้เคียงได้ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 17/1/2558 10:03:29