เว็บบอร์ด

คำถาม

น้ำทิ้งโรงงาน
เนื่องจากโรงงานไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำทิ้งส่วนใหญ่เกิดจากน้ำล้างพื้น ปัจจุบันรวบรวมในบ่อดิน ผลวิเคราะห์น้ำตามประกาศกระทรวงอุตสาหกกรมผ่านตามเกณฑ์มาตฐาน แต่ใน แนบท้าย รง.4 ระบุว่า ห้ามระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องระบายออกนอกโรงงานสามารถทำได้หรือไม่ หรือ กรณีชาวนามาขอน้ำจากในบ่อไปทำนา สามารถให้ได้หรือไม่ ถ้าให้ต้องดำเนินการอย่างไร (ปัจจุบัน ใช้น้ำในบ่อรดน้ำต้นไม้ของโรงงาน)
โดย : CEO ARGIFOOD คำถามเมื่อ : 2/2/2558 14:12:52

คำตอบ

หากประสงค์จะระบายน้ำออกนอกโรงงาน ต้องติดต่อที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อแก้ไขเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต รง. 4 เพื่อระบายน้ำออกนอกบริเวณโรงงานค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 5/2/2558 11:17:54