เว็บบอร์ด

คำถาม

รถ fork lift
รถ fork lift ต้องทำใบ ปจ.2 มั้ยคะ?
ถ้าทำต้องทำตามน้ำหนักรถด้วยมั้ย?
ปจ.2เป็นกฎหมายบังคับกับรถประเเภท fork lift มั้ยคะ?
โดย : kanungnoot คำถามเมื่อ : 9/2/2558 8:57:22

คำตอบ

ปจ. 2 เป็นการตรวจปั้นจั่นชนิดเคลื่อนที่ค่ะ รถยกไม่ต้องตรวจตามแบบ ปจ. 2 ค่ะ
อ้างถึง กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552
“รถยก” หมายความว่า รถที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้สำหรับการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ
“ปั้นจั่น” หมายความว่า เครื่องจักรที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ และให้หมายความรวมถึงเครื่องจักรประเภทรอกที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งด้วย
ฉะนั้น รถยก (Forklift) ไม่จัดเป็นปั้นจั่นคะ
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับรถยก (กรณีไม่ใช่รถยกที่ใช้ก๊าซ LPG)
ให้ปฏิบัติตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 4
ข้อ 31 (3) ตรวจสอบรถยกให้มีสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัยก่อนการใช้งานทุกครั้งและเก็บผล การตรวจสอบไว้ให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได้

ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับรถยก (กรณีรถยกที่ใช้ก๊าซ LPG)
ต้องมีรายงานการตรวจสอบรับรอง การติดตั้งอุปกรณ์และส่วนควบของระบบก๊าซ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง รถฟอร์คลิฟท์ (Forklift) ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2545
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยวิศวกรผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 16/2/2558 9:46:20