เว็บบอร์ด

คำถาม

สงสัยเกี่ยวกับ พ.ป.ส. 8
ตามที่กฏกระทรวง กฎกระทรวง กำหนดเงื่อนไขและวิธีการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2546 ได้ถูกยกเลิกโดยกฏกระทรวง กำหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงขอสอบถามว่า มาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระบบประกันคุณภาพการใช้รังสีและเครื่องกำเนิดรังสี และแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายรังสีในภาวะไม่ปกติหรือกรณีฉุกเฉินอื่น (พ.ป.ส. 8) ซึ่งเป็นมาตรการที่ออกตามกฏกระทรวงฉบับปี 2546 ที่ถูกยกเลิกไปแล้วข้างต้นนั้น ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่หรือไม่ หากไม่มีผลบังคับใช้แล้ว มีกฏหมายฉบับใดที่ใช้บังคับแทนอยู่หรือไม่ครับ
โดย : YETH law update คำถามเมื่อ : 23/3/2558 10:03:54

คำตอบ

มาตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ระบบประกันคุณภาพการใช้รังสีและเครื่องกำเนิดรังสี และแผนปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายรังสีในภาวะไม่ปกติหรือกรณีฉุกเฉินอื่น ตาม พ.ป.ส. ๘ ยังต้องจัดทำอยู่ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 25/3/2558 11:18:45