เว็บบอร์ด

คำถาม

กฎหมายแม่ยกเลิก กฎหมายลูกต้องยกเลิกตามหรือไม่
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2534 ถูกยกเลิกแล้ว กฎหมายลูกต่าง ๆ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ต้องถูกยกเลิกตามหรือไม่คะ
1. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดชนิดและประเภทของสารเคมีอันตราย 2535
2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขนส่ง เก็บรักษา เคลื่อนย้าย และกำจัดหีบห่อฯ 2535
3. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นแก่การปฐมพยาบาลลูกจ้างที่ได้รับอันตรายจากสารเคมี 2535
โดย : Buppha คำถามเมื่อ : 24/3/2558 10:27:50

คำตอบ

กฎหมายทั้ง 3 ฉบับข้างต้น ยังมีผลบังคับใช้ค่ะ เนื่องจากยังไม่มีการประกาศหลักเกณฑ์ออกมาใหม่ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 24/3/2558 15:07:09