เว็บบอร์ด

คำถาม

สารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ (LAB)
เนื่องจากในโรงงานมีการใช้สารเคมีบางชนิดที่เข้่าขอบข่ายเป็นวัตถุอันตรายแต่วัตถุประสงค์เพื่องานวิเคราะห์ (ทำ LAB) มีการ Stock ในปริมาณไม่มาก ขนาดบรรจุต่อขวด ไม่เกิน 4 ลิตร โรงงานไม่มีคลังสินค้าสำหรับจัดเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ (จัดเก็บในห้อง LAB) รบกวนสอบถามว่า การจัดเก็บต้องเป็นไปตาม ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550, ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ด้วยหรือไม่ (เช่นเรื่องผนังทนไฟ ฝา เพดาน )
โดย : CEO ARGIFOOD คำถามเมื่อ : 5/5/2558 14:55:45

คำตอบ

วัตถุอันตรายที่ใช้ในส่วนของห้องทดลอง และกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ในกระบวนการผลิต หรือไม่ได้มีการเก็บไว้ในคลังสินค้า ไม่เข้าข่ายต้องจัดเก็บตาม ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550, ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 7/5/2558 10:21:51