เว็บบอร์ด

คำถาม

บรรจุภัณฑ์สารเคมี
บรรจุภัณฑ์สารเคมี เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก ขวดอลูมิเนียม กระป๋องสี (ภาชนะปนเปื้อนแต่ไม่ใช่วัตถุอันตราย) ที่เหลือจากการใช้สารเคมีหมดแล้ว สามารถขายเป็นขยะ recycle ได้หรือไม่ และที่ไหนรับซื้อบ้าง รบกวนแนะนำ
โดย : CEO ARGIFOOD คำถามเมื่อ : 13/5/2558 14:33:01

คำตอบ

รหัส 15 01 10 HM บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อนหรือมีเศษสารอันตรายคงค้าง (packaging containing residues of or contaminated by dangerous substances)

กรณีไม่เป็นของเสียอันตราย ให้ใช้รหัสดังนี้
15 01 02 บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก (plastic packaging)
15 01 04 บรรจุภัณฑ์ที่เป็นโลหะ (metallic packaging)
15 01 06 บรรจุภัณฑ์ที่เป็นวัสดุผสม (mixed packaging)
15 01 07 บรรจุภัณฑ์ที่เป็นแก้ว (glass packaging)
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 14/5/2558 13:20:22