เว็บบอร์ด

คำถาม

อายุการจัดเก็บบันทึกด้านพลังงาน
ไม่ทราบว่าอายุการจัดเก็บบันทึกด้านพลังงาน เก็บกี่ปีค่ะ ตามกฎหมายพลังงาน
โดย : thaiparts คำถามเมื่อ : 29/5/2558 9:23:15

คำตอบ

อ้างถึง พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
มาตรา 15 เจ้าของโรงงานควบคุมต้องเก็บรักษาบันทึกข้อมูลตามมาตรา 11 (3) ไว้ประจำ ณ โรงงานควบคุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี เพื่อประโยชน์ในการใช้งานและในการตรวจสอบของ พนักงานเจ้าหน้าที่

โดย มาตรา 11 (3) กล่าวคือ จัดให้มีการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน การติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีผลต่อการใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 4/6/2558 13:36:48